Software

Vytváříme zakázkové aplikace zaměřené nejen na zpracování akustických a vibračních dat. Pro průmyslové použití jsou to zejména aplikace pro automatizace opakovaných měření, zpracování naměřených dat, pro konečnou kontrolu hotových produktů a databázové podnikové aplikace jako může být databáze měřidel. Námi vytvořený software Vám může pomoci i v oblasti metrologie, ale také například pro automatizované aktualizace cen v rozsáhlých cenících.

Izofonik

Program IZOFONIK umožňuje výpočty předpokládaných hladin hluku zejména v průmyslových interiérech. Program umožňuje velice snadno a rychle provádět výpočty hladin hluku jak v jednotlivých bodech výpočtového prostoru, tak i ve zvolené rovině výpočtového prostoru.

Pro projektanty program umožňuje stanovit hladiny hluku uvnitř uzavřeného prostoru i v případě, že uvažovaný objekt je dosud ve stádiu plánů a reálně neexistuje. Je možné například dopředu stanovit nutné požadavky na ochranu osob v tomto prostoru, rozsah protihlukových opatření či reálnost splnění hygienických limitů.

Výpočet vychází z ČSN 01 1613 a je upravován pro potřeby numerických výpočtů v reálných podmínkách. Program IZOFONIK je tak velmi snadnou cestou k výpočtu předpokládaných hladin hluku v průmyslovém interiéru.

Více informací o programu IZOFONIK

Izofonik hladiny hluku
Asym analýza systému měření

ASYM

Program ASYM provádí hodnocení výběru měřidla, hodnocení způsobilosti systému měření a zkoumá zdroje jeho variability. Je určen zejména pracovníkům metrologických laboratoří, pracovníkům v odděleních kontroly procesu výroby a všem dalším uživatelům měřidel a systémů měření.

Program je vhodným doplňkem i pro interní auditory, kterým napomáhá ke sledování systému měření. Program ASYM je vhodným nástrojem pro naplnění požadavků ISO 9001:2000, ČSN ISO/TS 16949, ČSN EN ISO 10012:2003, příručky QS 9000 MSA.

Program obsahuje speciální funkci "Celkové hodnocení", která provádí slovní hodnocení systému měření. Tato funkce umožňuje výběr vhodných operátorů pro provádění měření, identifikuje problémy při provádění analýz a zjišťuje, kteří operátoři mohou tvořit ideální dvojici.

Program ASYM je možné upravovat pro potřeby konkrétních uživatelů. 

Více informací o programu ASYM

Výstupní kontrola

Dle požadavků zákazníků dodáváme software a hardware pro automatizaci výstupní kontroly výrobků s definovaným limitem hluku nebo vibrací.

Software může také aktivně ovládat části výrobní linky a zcela automaticky vyhodnocovat výsledné parametry výrobků. Součástí vyhodnocování může být záznam naměřených dat do podnikových databází a statistické hodnocení sledovaných parametrů.

Součástí kontroly výroby může být hodnocení Sound Quality parametrů jako jsou například Loudness, sharpness (ostrost) a tonalita. 

Klíčovým faktorem aplikací pro výstupní kontrolu bývá rychlost a opakovatelnost prováděných měření. Systémy pro průmysl je možné automaticky navazovat na příslušné kalibrované etalony.

Více informací o ŘEŠENÍ PRO VÝROBNÍ LINKY A KONTROLNÍ MÍSTA.

Kontrola výroby
Databáze měřidel

Podnikové databázové aplikace

Dodáváme podniková řešení pro zpracování dat a informační systémy. Mezi tyto aplikace lze zařadit i databáze měřidel, systémy požadavků na provedení měření, evidence majetku, systém sledování neproduktivních hodin, organizace zakázek mezi pracovníky a provádění containment testů.

Možným rozšířením programů jsou i webové náhledy na data. Databázové aplikace jsou vytvářeny v součinnosti se zákazníkem. Je kladen velký důraz na snadnost ovládání a splnění všech požadavků na náhled a zpracování dat.

Typickým příkladem databázové aplikace může být databáze měřidel. Databáze měřidel je podnikovou aplikací s možností automatického rozpoznání potřeby kalibrace a provedení způsobilostí u jednotlivých měřidel. Program umožňuje přímo provádět kalibrační úkony, stanovení nejistot, linearity měřidel, způsobilostí pro měření jednotlivých znaků a hodnocení účinnosti dodavatelů externích kalibračních služeb.

Naše databázové aplikace mohou využívat stávající SQL servery zákazníka nebo námi dodané a spravované servery.

Výpočty Sound Quality

Námi vytvořený program Výpočty Sound Quality Vám má usnadnit práci při využití metod pro subjektivní hodnocení hluku. Sound Quality je souborem metrik pro zpracování naměřených hodnot zvuku s cílem jeho hodnocení v metrikách popisujících jeho subjektivní vnímání posluchačem.

Program umožňuje provádění základních parametrů Sound Quality z naměřených 1/3 oktávových spekter zvuku. Akceptovatelná mohou být i multi-spektra pro zpracování akustických dějů v čase.

Program umožňuje výpočty specifické hlasitosti (Loudness - sone) dle metody uvedené v DIN 45631/A1 (2010), hladiny hlasitosti (phone), ostrosti (Sharpness – acum) dle DIN 45692 (2009) a tonality dle DIN 45681 (2005).

Data je možné importovat z textových souborů nebo ze souborů MS Excelu. Vypočtená data je možné exportovat rovněž do textových souborů nebo do MS Excelu.

Program je možné přizpůsobit na zpracování časových průběhů akustického tlaku a následné výpočty 1/3 oktávových spekter z časového průběhu a FFT spekter z časového průběhu. Možná je i úprava na výpočty dalšího Sound Quality parametru drsnosti (Roughness – asper).

Více informací o programu Sound Quality Metrics

Výpočty Sound Quality

Vizualizace zvuku

Vizualizace akustických veličin

Vizualizaci akustických a jiných veličin využíváme v celé řadě našich produktů. Zejména pro lokalizaci zdrojů hluku je výhodné provést vhodné vizualizace akustických veličin dle nastavených parametrů.

Námi nabízené programy mohou být pouze vizualizační, mohou přímo ovládat dané měřidlo a provádět řízená měření akustických veličin včetně intenzity zvuku nebo mohou provádět akustické či jiné výpočty a vizualizovat vypočtené hodnoty.

Vizualizace musí být názorné, snadno proveditelné a synchronizované s daným pozadím, například s měřeným objektem. Vizualizovat lze hodnoty v ploše nebo s použitím hraničních křivek. Výsledky vizualizací můžeme snadno použít při prezentaci výsledků měření a analýz.

Více informací o výhodách použití VIZUALIZACÍ akustických a vibračních veličin.

Nejistoty měření a kalibrací

Pro zpracování a stanovení nejistot měření je vhodné použít softwarové řešení. Program NEJISTOTY umožňuje stanovení nejistot při kalibracích a při měřeních. Program zpracovává nejistotu typu A z provedených opakovaných měření a pracuje se zdroji nejistot typu B. Program po provedení opakovaných měření provádí i hodnocení strannosti systému měření.

Zdroje nejistot typu B můžete pro daný typ měření uživatelsky definovat, upravovat a zjistit tak jejich vliv na celkovou měřenou veličinu. V závěrečném hodnocení lze snadno vliv dané nejistoty vypnout nebo zapnout.

Identifikace a eliminace jednotlivých zdrojů nejistot je snadnou cestou pro zlepšování Vašeho systému měření a minimalizaci Vašich nejistot při prováděných měřeních všech běžných fyzikálních veličin. 

Více informací o programu NEJISTOTY.

 

Nejistoty měření a kalibrací

Neprůzvučnost

Akustické výpočty - Vzduchová neprůzvučnost

Nabízíme softwarová řešení v problematice hluku a vibrací. Tato řešení jsou často vyvíjena pro konkrétního zákazníka, například pro podporu projektantů.

Mezi tyto akustické výpočty lze zařadit i jednoduchý výpočet neprůzvučností stěn. Software pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti stěn obsahuje i nadstavbu zlepšení neprůzvučností stavebních prvků přidanou vrstvou dle ČSN EN 12354-1 s dutinou vyplněnou izolační vrstvou.

Tato nadstavba je jedinečná tím, že její výsledky korespondují s naměřenými hodnotami z akustických zkušeben. Programová část pro výpočet s přidanou vrstvou umožňuje také zvolit kvalitu provedené práce. Tato vylepšení prostého výpočtu dle ČSN EN 12354-1 umožňují docílit reálných výsledků pro praktické využití programu.

Využitím programu umožňuje, s pomocí přidané vrstvy, snadno zvýšit vzduchovou neprůzvučnost například mezi stávajícími byty.

Více informací o programu Vzduchová neprůzvučnost

 

Human Vibration

Program Human Vibration umožňuje provádět měření vibrací zaměřená na působení vibrací na člověka. Program umožňuje také postprocessingové zpracování dříve naměřených dat s cílem vyhodnotit naměřená data vibrací dle hygienických požadavků s cílem zjištění působení vibrací na člověka.

Při prováděném měření software automaticky detekuje měřené úrovně vibrací, korektně natavuje požadované frekvenční analýzy a po provedeném měření ukládá naměřené hodnoty.

Dříve naměřené hodnoty je možné zpracovávat v dB nebo v m/s2. Program umožňuje provádět 3D součty vibračních veličin, průměrování více naměřených hodnot, převody vibračních veličin, časové průměrování pro přepočty na pracovní dobu, frekvenční vážení, zobrazení frekvenčních spekter a exporty naměřených a vypočtených hodnot do MS Excelu.

Program obsahuje následující váhové filtry:

 • Wb pro vertikální celkové vibrace, směr z, sedící, stojící nebo ležící osoba
 • Wc pro horizontální celkové vibrace, směr x, zádová opěrka, sedicí osoba
 • Wd pro horizontální celkové vibrace, směr x nebo y, sedící, stojící nebo ležící osoba
 • We pro úhlové celkové vibrace, všechny směry, sedicí osoba
 • Wf pro vertikální celkové vibrace, směr z, nemoc z pohybu, sedící nebo stojící osoba
 • Wh pro vibrace soustavy ruka - paže, všechny směry
 • Wj pro celkové vibrace hlavy, směr x, ležící osoba
 • Wk pro vertikální celkové vibrace, směr z, sedicí, stojící nebo ležící osoba
 • Wm pro celkové vibrace v budovách, všechny směry
 • Zadání uživatelsky definovaných filtrů

Program Human Vibration je snadnou cestou ke zpracování výsledků měření vibrací a k získání vážených hodnot vibrací pro porovnání s limitními hodnotami.

Vibrace působící na člověka
Dlouhodobé monitorování hluku

Monitorování zvuku - dvoukanálová verze

Při dlouhodobých měřeních zvuku (hluku) je důležité, aby softwarové řešení bylo maximálně jednoduché na obsluhu, umělo hodnotit potřebné parametry v definovaných intervalech, nedocházelo ke ztrátě dat ani výpadkem napájení a bylo možné vyloučit některé úseky měření přímo při měření nebo dodatečně.

Při dlouhodobém měření hluku často dochází k událostem, které ovlivňují naměřené hodnoty, ale do měření nepatří. Například při měření hluku z dopravy na silnici dojde k přeletu vrtulníku nebo jen měřící mikrofon upoutá pozornost diskutujících chodců. Častým problémem těchto měření je ale také třeba štěkající pes.

Program "Monitorování zvuku" je připraven ke kontinuálnímu měření zvuku a záznamu dat po prakticky neomezenou dobu. Vzhledem k možnosti pokročilého zpracování dat není teoretická maximální doba měření omezena.

Program "Monitorování zvuku" umožňuje:

 • záznam a zpracování akustických dat až pro dva kanály
 • kontinuální ukládání dat s možností dodatečného vyloučení zvolených úseků
 • integrovaná statistika LA01-LA99  a hodnocení LAeq
 • statistické zpracování uložených dat v intervalu 1 min - 1 hod
 • záznam měřených hodnot (celkové hladiny a spektra) až 0,125 s
 • možnost zpětného vyloučení měřeného úseku do 30 s
 • exporty naměřených dat nebo úseků do MS Excelu

V průběhu měření lze měřená data nebo zpracované výsledky odesílat s použitím WiFi nebo GSM.

Kroutící moment a síla

Program provádí záznam časových průběhů kroutících momentů a sil z měřidel (MECMESIN, Promi, Mitutoyo ...) s příslušným statistickým vyhodnocením.

Program kontinuálně zpracovává měřené hodnoty kroutícího momentu nebo síly. Z průběhu vyhodnocuje maxima, minima, střední hodnoty a doby působení sil větších než definovaná mez. Spuštění měření lze ručně nebo automaticky.

Pro start i konec průběhu měření můžeme nastavit zcela "automatické spouště" definované překročením dané úrovně měřeného signálu nebo lze provádět kontinuální časové záznamy měřené veličiny po úvodním spuštění.

Časové průběhy sil a momentů jsme schopni samozřejmě vytisknout v připraveném protokolu na tiskárně nebo přímo do pdf. Naměřené časové průběhy lze také exportovat do jiných programů k dalšímu zpracování, například do MS Excelu.

 

Měření krouticiho momentu a sil

Provozní kalibrace zvuku a vibrací

Provozní kalibrace systémů měření - vibrací a zvuku

Mezi časté požadavky zákazníků bývá automatické nebo ruční provádění takzvaných provozních kalibrací systémů měření vibrací nebo zvuku.

Tyto provozní kalibrace jsou justací měřícího systému a mají za cíl minimalizovat chyby měření a případně odhalit chyby a nejistoty v tomto měřícím systému. Tyto provozní kalibrace bývají prováděny v uživatelsky definovaných intervalech a jsou kompletně automatizovány.

Celý systém automatické provozní kalibrace vyžaduje napojení příslušného snímače na etalon. Po ustálení měřícího řetězce je provedena provozní kalibrace systému měření, vypočtena korekční konstanta a tato korekce je automaticky nebo volitelně zapsána do příslušného systému měření.

Výstupem programu může být i podklad pro určení variability měření, kdy je program schopen po připojení na etalon provést opakované měření hodnoty vibrací nebo zvuku na etalonu se zvýšenou rozlišitelností. Tato opakovaná měření mohou být uložena a sloužit jako podklad pro určení variability systému měření nebo nejistoty typu A.

 

Tvorba a úprava měřících šablon - programování

Naši zákazníci často vyžadují specifické úpravy měřícího prostředí, které umožňují především zobrazení přepočítaných měřených hodnot, zvětšené kurzorové hodnoty nebo automatizují export měřených hodnot do dalších aplikací. Podle těchto požadavků upravujeme měřící projekty nebo šablony tak, aby automaticky po jejich spuštění bylo možné tyto úpravy využívat.

Měřící šablony nebo projekty zajišťují komunikaci s měřidlem, správu připojených snímačů, nastavení frekvenčních analýz, výpočty potřebné k dosažení výsledků a samotné zobrazení výsledků měření. Tyto úpravy jsou prováděny s pomocí PL funkcí a v integrovaném prostředím VBA.

Na vedlejším obrázku je ukázka úpravy automatizované šablony. Měřící šablona byla vytvořena v prostředí PULSE LabShop dánské společnosti Brüel & Kjær. Tato šablona provádí automatické měření vibrací, přepočítává výsledné hodnoty měřeného průběhu vibrací a zobrazuje maximální a průměrnou hodnotu vibrací tak, aby byla pro uživatele lépe viditelná. Výsledky měření jsou exportovány ve formě tabulky do programu MS Excel.

 

Projekt LabShop a programování PL funkcí a VBA

Nerovnoměrnost otáček

Nerovnoměrnost otáček

Měření vibrací je často prováděno s měřením a hodnocením otáček. U některých typů strojů (pístové spalovací motory, kompresory …) se často setkáváme s nepravidelností a nerovnoměrností otáček.

Námi vytvořený program hodnotí naměřené odchylky skutečného natočení hřídele od teoretické polohy, která by odpovídala rovnoměrnému otáčení hřídele. Pro měřící systém PULSE LabShop máme připravený program pro měření nerovnoměrnosti otáček, hodnocení stability otáček během prováděného měření a k zpětnému výpočtu frekvenčního spektra pro možnost hodnocení například torzních kmitů.

Software pro hodnocení nerovnoměrností otáček, lze využít například pro optimalizaci nastavení regulace elektromotorů, pro provádění technické diagnostiky při určení kolísání otáček daného měřeného stroje a pro hodnocení torzních kmitů.

Více informací o programu můžete najít v jednom z publikovaných článků o problematice měření nerovnoměrnosti otáček.

 

Normalizace akustických souborů

Pro účely subjektivního hodnocení hluku je někdy nutné upravit pořízené naměřené záznamy akustického tlaku. Důvodů této úpravy může být více viz například tento článek "Subjektivní hodnocení z WAV souborů".

Pokud je nutné upravit referenční hodnoty a použité dynamické rozsahy z dříve pořízených záznamů akustických tlaků (zvuku), je možné použít program WAV normalizer.

Tento program načte zvolený vstupní formát naměřených dat a převede jej do přímo poslouchatelného formátu WAV. Tento převod je možný několika způsoby včetně automatického nastavení výstupního dynamického rozsahu. Výstupní soubor může obsahovat i různé zvolené stopy pro jednotlivé kanály.

Program WAV normalizer je určen zejména těm, kteří zpracovávají naměřené akustické signály z různých zdrojů nebo hodnotí hluk subjektivně. I tento program lze uživatelsky upravit dle konkrétních požadavků zákazníka.

Volba dynamického rozsahu pro export

Zpracování časových dat

Aplikace na zakázku

Mezi naše služby patří i aplikace na zakázku. Tyto aplikace lze vyvinout pro téměř jakékoliv účely. Mezi velmi časté aplikace na zakázku patří převody různých počítačových formátů dat a hromadné zpracování dat z databází nebo jednotlivých souborů.

V případě zdrojových dat se nemusí jednat o naměřené hodnoty hluku nebo vibrací, ale například i o výsledky měření rozměrů z výrobních linek nebo výsledky dlouhodobých měření spotřeby energií.

Výstupem mohou být průběhy veličin z importovaných souborů nebo statistické hodnocení dat včetně testování statistických hypotéz. Výsledné hodnoty lze zpracovávat přímo v uživatelské aplikaci nebo hodnoty připravit pro vhodný export nejčastěji do tabulkových programů například do MS Excelu.

Aktualizace cen v ceníku

Pokud používáte účetní programy obsahující velké množství položek v cenících, je možné pro Vás vytvořit program pro automatické aktualizace cen ve Vašem systému.

Účetní systémy bývají vzájemně nekompatibilní a běžná aktualizace cen velkého počtu položek může být velmi komplikovaná a pracná. Například po aktualizaci cen u Vašeho dodavatele je nutné zkontrolovat všechny změny cen pro eliminaci možné chyby v ceníku.

Náš program načte kompletně nový ceník a zjistí zda se změnila cena položky ve Vašem ceníku. V případě změny ceny lze dle určitých pravidel (zdražení / zlevnění) provést změnu ceny ve Vašem ceníku. Uživatel je i graficky upozorněn na změny ceny vyšší než je definované % z původní ceny. Tímto způsobem je možné eliminovat překlepy nebo chybé uvedení cen u daných položek v novém ceníku dodavatele.

Nenalezené nebo neaktualizované položky je možné exportovat pro další práci. Nenalezené položky lze později volitelně přidat do Vašeho stávajícího ceníku.

 

Aktualizace cen v ceníku