ASYM

Program ASYM provádí hodnocení výběru měřidla, hodnocení způsobilosti systému měření a zkoumá zdroje jeho variability. Je určen zejména pracovníkům metrologických laboratoří, pracovníkům v odděleních kontroly procesu výroby a všem dalším uživatelům měřidel a systémů měření. Program je vhodným doplňkem i pro interní auditory, kterým napomáhá k sledování systému měření.

Program ASYM napomáhá a usnadňuje výběr měřidla ve vztahu ke specifikaci znaku a umožňuje jednoduchou formou provádět školení pracovníků v systémech měření a prokazování shody. Program ASYM je vhodným nástrojem pro naplnění požadavků ISO 9001:2000, ČSN ISO/TS 16949, ČSN EN ISO 10012:2003, příručky QS 9000 MSA, VDA 5 a dalších legislativních předpisů. Předností programu ASYM je především množství použitelných metodik, jejich vzájemná provázanost a jednoduchost obsluhy.

Program ASYM obsahuje všeobecně užívané základní metodiky potřebné k analýze systémů měření a hodnocení způsobilosti (SPC, GRR, ANOVA, ...). Program ASYM umožňuje především rychlou a snadnou aplikaci metodik, archivaci a sledování trendů parametrů systémů měření.

ASYM uvod

 

Výhody programu ASYM

Program ASYM je snadnou cestou k zjištění způsobilosti systému měření. ASYM to je způsob zjištění variability v systému měření. Program ASYM byl vytvořen především pro pracovníky metrologie a pro auditory jako cesta pro kontrolu a zlepšování systému měření. Program nevyžaduje žádné specifické a odborné znalosti z metrologie.

Výhody programu ASYM jsou především:

 • nenáročnost na obsluhu programu 
 • snadné zadávání hodnot s upozorněním na chyby
 • rychlá tvorba analýz
 • intuitivní grafické prostředí programu
 • slovní hodnocení vypočítaných výsledků
 • podpora databáze měřidel pro evidenci způsobilostí k danému měřidlu

Aktuální verze programu ASYM je 2.1.105 s implementací MSA 4. vydání.

Pokud máte zájem o program ASYM, kontaktujte nás. 

 

Nabízené moduly programu ASYM

Program ASYM lze objednat v těchto verzích:

Základní verze programu: výběr měřidla, SPC, GRR R&R, ANOVA

Rozšířená verze programu: navíc GRR R, Metoda 3, metoda sdružené směrodatné odchylky, operativní charakteristika měřidla (GPC)

Plná verze programu: navíc celkové hodnocení analýz

Program lze také rozšířit o moduly:

Metoda srovnávání (atributivní měření) s hodnocením MSA a VDA 5

Linearita měřidla (MSA metoda řešící polohu systému měření vůči referenci)

Data pro školení modul pro automatické generování dat do analýz SPC a GRR R&R, za účelem zjištění reálnosti požadovaných limitů 

Globální hodnocení (roční statistické hodnocení provedených analýz)

Pokud máte zájem o program ASYM, kontaktujte nás. 


Co je MSA

MSA – Measurement Systems Analysis – Analýza Systémů Měření je uceleným systémem studií, které mají za cíl:

 • Určit způsobilost systému měření.
 • Určit zdroje variability systému měření.
 • Popsat zdroje variability statistickými a metrologickými veličinami.
 • Přinést potřebné informace o systému měření.

Co nás v měření omezuje? Konečné možnosti měřidel, personálu, postupu, podmínek měření a fakt, že měříme pod působením systematických a náhodných vlivů, které nám znesnadňují určení pravé hodnoty měřeného znaku.

Nezbývá, než se smířit s tím, že v systému měření je variabilita, se kterou je třeba bojovat, ale především je třeba ji poznat. Variabilitu procesu výroby způsobují zdroje, které lze shrnout do tzv. 6M. Jednou z jejích součástí je i systém měření. Pokud bude systém měření příliš variabilní, budou muset být na ostatní zdroje uvaleny neúměrně vysoké nároky na stabilitu.

6M
ASYM výběr studií

Proč měříme?

 • Měříme, abychom popsali výrobky, jejich vlastnosti a vše potřebné číselnými hodnotami, kterým lze věřit, které lze dále zpracovat a které lze porovnat s jinými hodnotami.
 • Protože potřebujeme vědět v jakém stavu se nachází náš rozpracovaný výrobek.
 • Protože chceme pravdivě informovat našeho zákazníka o vlastnostech výrobku, který bude užívat.
 • Protože v měření se odráží technická a teoretická úroveň společnosti.
 • Protože chceme vyhovět legislativním, ekonomickým, ekologickým a jiným požadavkům kladeným na výrobek.
 • Protože měří naši dodavatelé a budou měřit i naši odběratelé.
 • Protože musíme prokázat shodu se specifikací!

Proč zavést MSA?

 • Protože nás zajímá variabilita v systému měření, její velikost a zdroje.
 • Protože chceme vědět, zda je náš systém měření způsobilý.
 • Protože chceme informovat naše obchodní partnery o spolehlivosti námi prezentovaných naměřených hodnot.
 • Protože chceme využít fungující metodiku a software.
 • Protože chceme popsat náš systém měření všeobecně užívanými termíny.
 • Protože chceme mít oči a uši, abychom viděli a slyšeli, jak funguje výrobní proces.
 • Protože budeme prokazovat shodu se specifikací.
 • Protože chceme systém měření nadále zlepšovat.
 • Protože fungující MSA je žádáno auditorem.
ASYM studie GRR hodnoty
ASYM studie GRR vysledky

Analýzy v programu ASYM

Výběr měřidla - Tato funkce umožňuje základní vyhodnocení vztahu mezi metrologickými parametry měřidla a specifikací, pro níž je třeba stanovit shodu.

Metoda SPC - Studie zkoumá způsobilost systému měření vzhledem k etalonu a specifikaci znaku v podmínkách opakovatelnosti. Je původní metodikou firmy BOSCH. Opírá se o experimentální ověření platnosti poměru TUR a metodicky je shodná s metodou SPC pro určení způsobilosti procesu. Výsledkem výpočtu jsou indexy cg a cgK.

Metoda GRR (metoda průměru a rozpětí) - Studie je podrobně popsána v Příručce Analýza systémů měření (MSA), 3. vydání 2002, DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation. Studie vychází z analýzy průměrných hodnot a rozpětí a zkoumá způsobilost systému měření a poskytuje odhad opakovatelnosti a reprodukovatelnosti.

Metoda GRR (metoda rozpětí) - Metoda založená na analýze rozpětí je jednoduchou studií, která umožňuje rychlou orientaci o způsobilosti systému měření. Standardně je metoda určena pro 2 operátory.

Metoda 3 (metoda rozpětí a metoda směrodatné odchylky rozpětí) - Metoda 3 má 2 varianty – metodu rozpětí a metodu směrodatné odchylky rozpětí. Tyto metody jsou určeny pro systémy měření, které nejsou ovlivňovány obsluhou.

Metoda ANOVA - Analýza rozptylu ANOVA (Analysis of Variance) je pokročilá statistická metoda, která je v uvedené podobě určena pro analýzu zdrojů variability v systému měření. Celkovou variabilitu rozkládá na dílčí směrodatné odchylky.

Metoda sdružené směrodatné odchylky - Studie Sdružené směrodatné odchylky opakovatelnosti a reprodukovatelnosti je vhodná pro případy, kdy nelze způsob získávání dat replikovat (vícekrát opakovat zkoušky v podmínkách identické opakovatelnosti). Metodologicky vychází z předpisu ASTM E691. V této studii se každý díl považuje za samostatný.

Vyhodnocení operativní charakteristiky měřidla (GPC) - Úkolem GPC je stanovení pravděpodobnosti s jakou bude systémem měření označen díl jako shodný se specifikací pro danou referenční hodnotu. Systém měření vstupuje do výpočtu směrodatnou odchylkou GRR a stranností. Znak vstupuje do výpočtu mezními hodnotami specifikace. Výsledkem studie je pro danou referenční hodnotu hodnota pravděpodobnosti, že systém měření identifikuje specifikovaný znak ve shodě.

Metoda srovnávání (Atributivní měření) - Tato studie je určena pro hodnocení systémů měření diskrétních proměnných (hodnocení pomocí kalibrů, vizuální hodnocení, určování atributů atd.). Studie popisuje také shodu mezi operátory navzájem a shodu mezi operátory a referencí.

Celkové hodnocení metod - Celkové hodnocení je speciálně vyvinutou metodou určenou k snadné orientaci mezi výsledky jednotlivých výše uvedených analýz. Toto Celkové hodnocení umožňuje přehledné a jednoduché hodnocení systému měření a snižuje tak náročnost nejen na vlastní obsluhu programu, ale i na pracovníky, kteří provádějí vyhodnocení systému měření.

Linearita - Hodnocení závislosti strannosti měřidla na měřené hodnotě.

ASYM - celkové hodnocení

Důležitým krokem jak se snadno zorientovat ve vypočtených hodnotách, získaných z jednotlivých studií, je pomocí tzv. "Celkového hodnocení metod". Celkové hodnocení metod je námi speciálně vyvinutá studie umožňující snadné zjištění, který z operátorů je např. zdrojem velké variability systému měření nebo který z operátorů je zatížen náhodnými nebo systematickými vlivy a zda jsou tyto vlivy významné.

Celkové hodnocení je vynikající pomůckou při hledání příčin zdrojů variability v systému měření.

ASYM celkové hodnocení analýz
ASYM operativní charakteristika měřidla

Možnosti školení

Jsme pro Vás schopni uspořádat školení s tématikou "Metrologie měření", "Chyby a nejistoty při měření" a specializované školení na metody MSA integrované v programu ASYM. Při objednání školení lze zvolit i vlastní obsah části kurzu a místo konání.