Studie

Vytváříme akustické studie, například pro požadavky stavebních řízení v interiérech a exteriérech. V případě překročení hlukových limitů, jsme schopni navrhnout vhodná a účinná řešení včetně konkrétních návrhů protihlukových úprav. Studie mohou obsahovat i detailní rozbory vibračních dat včetně vizualizací. V případě návrhů automatizačních měření je vhodné provedení studií proveditelnosti popisující možnosti vlastní realizace.

Akustické studie

Dle požadavků zákazníka lze zpracovat akustickou studii popisující hlukovou situaci v dané oblasti. Akustické studie mohou být řešeny jako popis stávající situace s případným návrhem vhodného řešení, vedoucího ke splnění požadovaného hlukového limitu, nebo jako studie popisující budoucí stav, který popisuje situaci po realizaci nového stavu v dané oblasti (nová silnice, nová průmyslová hala nebo změny použitých technologií ve stávajících objektech).

Akustické studie v exteriéru popisují šíření hluku ve venkovním prostředí. Nejčastějším typem těchto studií jsou studie popisující hluk z průmyslových objektů nebo hluk z dopravy. Mezi uvažované zdroje hluku patří silniční nebo železniční komunikace. Důležité jsou ale i průmyslové zdroje hluku (ventilátory, vzduchotechniky, fasády průmyslových hal, venkovní technologie atd.).

Velmi dobrou pomůckou pro popis průmyslových zdrojů hluku, kterou lze využít při získávání dat pro matematickou simulaci, jsou i výsledky lokalizací míst zdrojů hluku u jednotlivých zdrojů. Tyto výsledky mohou být získány s využitím identifikace zdrojů hluku mapováním. 

Akustické studie mohou popisovat kompletní hluk, který se šíří z daného průmyslového objektu. Na základě matematického modelu popisujícího daný terén, rozložení budov a zdroje hluku lze navrhovat vhodné a účinné protihlukové úpravy. Jsme schopni řešit i problémy s naměřenou tónovou složkou hluku.

Výsledné hlukové mapy jsou vypočteny jako předpokládané hladiny hluku v řešeném území z uvažovaných zdrojů hluku, které jsou v matematickém modelu zadány. V jednotlivých bodech tak lze zjistit nejen předpokládanou hladinu akustického tlaku (hluk), ale i vliv jednotlivých zdrojů hluku na celkovou hlučnost. Z těchto údajů můžeme velmi dobře navrhnout protihlukové úpravy vedoucí ke splnění požadovaných hlukových limitů.

Pro zjištění vlivu hluku v exteriéru ze zdrojů uvnitř průmyslového interiéru využíváme program IZOFONIK.

Akustické studie v exteriéru lze řešit jak pro idealizovanou rovinnou situaci, tak i pro reálný exteriér s uvažováním skutečného terénu popsaného vrstevnicemi. Pro řešení můžeme využít i frekvenční popis průmyslových zdrojů hluku ve formě změřených spekter zvuku.

Akustické studie v exteriéru

 

Lokalizace zdrojů hluku
Akustická studie v průmyslovém interiéru s programem IZOFONIK

Akustické studie - průmyslový interiér

K popisu šíření hluku v uzavřeném průmyslovém interiéru nebo k zjištění expozice hluku na daná pracovní místa slouží akustické studie v průmyslovém interiéru. Průmyslový interiér může obsahovat mimo zdroje hluku také vnitřní tělesa, akustické bariéry a stěny s různou akustickou pohltivostí.

Výpočty v interiérech provádíme s využitím našeho programu IZOFONIK, který tuto problematiku řeší z pohledu šíření zvuku v difúzním prostředí. Všechny prvky v interiéru lze snadno ručně zadat do řešeného prostoru a toto zadávání usnadňuje možnost zobrazení výkresu půdorysu v řešeném prostoru.

Pro vytvoření akustické studie tohoto typu není nutná existence řešeného interiéru a studii je možno provést již ve stádiu plánů na výstavbu nové haly nebo změny technologií ve stávajícím provozu. Při řešení problémů s vyšším hlukem ve stávajících prostorech, je zadání akustických parametrů možné provést na základě měření jejich skutečné akustické emise v daném prostoru.

Výsledky akustické studie jsou návrhy řešení na splnění hlukových legislativních požadavků. Tato řešení vycházejí z výsledků matematických simulací předpokládaných hladin hluku v interiéru. Mezi další výsledky mohou patřit ostatní parametry popisující akustické vlastnosti řešeného prostředí. Jedním z důležitých výsledků je i možnost zjištění akustického výkonu, který bude produkován zdroji hluku v interiéru do exteriéru. Lze tak posoudit vliv zdrojů hluku v řešeném interiéru například na blízkou obytnou zástavbu.

Řešení akustické studie v interiéruv je s programem IZOFONIK relativně snadné a rychlé. 

Analýzy vibračních dat

Z naměřených vibračních dat jsme schopni provést komplexní zpracování dynamického chování měřených soustav. Analýzy mohou popisovat dynamické chování měřených soustav, ustálené provozní režimy nebo přechodové jevy.

Analýzy vibračních dat se zaměřují zejména na konkrétní frekvence. Tyto frekvence nejčastěji souvisí s tzv. budicími frekvencemi nebo s vlastními frekvencemi dané soustavy. Budící frekvence jsou frekvence související s provozem samotného stroje zejména pak s tokem energie uvnitř stroje. Danou frekvenci vytváří periodické působení síly v dané části stroje. Budicí frekvence jsou běžnou součástí strojů s částmi s rotačním nebo posuvným periodickým pohybem. Projevy dané frekvence závisí například na velikosti přenášených sil, tuhosti konstrukce, způsobu uložení částí stroje, kvalitě provedené montáže a technickém stavu dané součásti. Analýzy na těchto budících frekvencí umožňují popsat technický stav stroje a navrhnout vhodná řešení provozních problémů.

Analýzy zaměřené na vlastní frekvence nám poskytují informace o tuhosti a tlumení konstrukce měřeného objektu. Z provedených analýz je možné určit samotné vlastní frekvence, vlastní tvary kmitů a předpokládané materiálové konstanty tuhosti a tlumení. Výsledky lze použít pro návrhy úprav samotné konstrukce, zejména při zvyšování tuhosti nebo požadované redukci hmotnosti konstrukce.

K popisu vibračních dat i z důvodu prezentování výsledků používáme pokročilé metody VIZUALIZACÍ.

Provozní tvary kmitů
Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Pomůžeme Vám s problematikou měření hluku a vibrací a zajistíme pro Vás realizovatelné metody pro hodnocení požadovaných limitů hluku a vibrací. Dle požadavků zákazníků jsme schopni provést studii proveditelnosti měření akustických a vibračních měření. Tyto studie mohou sloužit jako podklad pro výběr vhodné měřicí techniky pro požadovaná měření. Výběr měřicí techniky je důležitý zejména s ohledem na měřený rozsah, počet měřených signálů, rychlost provádění analýz, rozsah poskytnutých kalibračních služeb a budoucí podporu Vašeho měřicího systému.

Studie proveditelnosti nejčastěji obsahují samotný návrh měřicí techniky, včetně volby vhodných snímačů, doporučený způsob provádění vlastního akustického nebo vibračního testu a systém vyhodnocení naměřených dat a práci s nimi. Studie proveditelnosti požadovaného měření dále obsahují i popis možných omezení a případná rizika ovlivňující dané měření a hodnocení.

Zkušební provedení testu lze provést v případě, že již existuje výrobek určený k provádění testů. Jako podklad pro studii proveditelnosti jde samozřejmě provést i zkušební měření například s cílem nalezení vhodného místa pro upevnění snímače.

Stanovení limitních hodnot a hodnotících postupů je druhým typem studií proveditelnosti. Tento typ studie je prováděn v případě, že existuje požadavek na hodnocení hlučnosti nebo vibrací u daného výrobku, ale není znám žádný limit ani požadovaný postup měření nebo způsob hodnocení.

Většina vyhodnocení je prováděna na výsledcích vhodného typu FREKVENČNÍ ANALÝZY.

 

Více informací o akustických studiích nebo vizualizacích hluku a vibrací.