Měření hluku a vibrací

Poskytujeme komplexní služby spojené s měřením a analýzou zvuku a vibrací. Zabýváme se zejména vícekanálovým měřením, identifikací zdrojů hluku a technickou diagnostikou. Provádíme návrhy protihlukových úprav i jejich realizace.

Měření zvuku

Provádíme veškerá akustická měření, zejména pro technické účely a pro tvorbu akustických studií. Tato měření lze provádět i vícekanálově v prakticky neomezeném frekvenčním a amplitudovém rozsahu i se současným měřením jiných veličin. K hodnoceným parametrům může, mimo běžných akustických veličin, patřit i hodnocení Sound Quality parametrů jako je například Loudness, sharpness (ostrost) a tonalita.

Mezi dalšími měřenými parametry může být například doba dozvuku, akustický výkon, akustická intenzita, aerodynamický hluk nebo časový záznam měřené veličiny, který je možné detailněji analyzovat. Pro měření hluku v kabinách automobilů je využívána speciální sada mikrofonů pro prostorový záznam zvuku (binaurální mikrofony).

Součástí našich měření mohou být i návrhy vhodných protihlukových opatření.

Více informací o MĚŘENÍ ZVUKU.

Měření zvuku
Měření vibrací

Měření vibrací

Provádíme veškerá měření vibrací, včetně rozborů naměřených hodnot například za účelem zjištění zdroje vibraci. Měření lze kombinovat i s měřením jiných veličin vícekanálově. Měření lze provádět i bezdotykově s využitím laserového snímače rychlosti vibrací.

Pro získání výsledků lze použít frekvenční analýzy, křížová spektra, frekvenční a časové přenosové funkce, multispektra a speciální diagnostické metody. Důležitým aspektem je i možnost využití vizualizací výsledků měření vibračních veličin.

Měření vibrací je možné doplnit i o měření torzních vibrací a hodnocení nerovnoměrnosti otáček nebo nerovnoměrnosti otáček měřeného zdroje vibrací.

Provádíme i měření vibrací přenášených na člověka, měření vibrací budov, stavebních konstrukcí a měření vibrací při přejímkách strojů. Specializujeme se i na měření podlah v průmyslových objektech pro uložení citlivých strojů jako mohou být 3D měřicí přístroje.

Více informací o MĚŘENÍ VIBRACÍ.

Identifikace zdrojů hluku

Pro provedení návrhů na snížení hlučnosti je důležitým krokem nalezení dominantního zdroje hluku. Identifikaci konkrétního zdroje hluku lze použít pro efektivní protihluková opatření na konkrétním zdroji zvuku. Identifikace zdrojů hluku lze provádět několika způsoby.

Výsledkem identifikace zdrojů hluku mohou být i hlukové mapy měřeného objektu. Tyto hlukové mapy nám poskytují jedinečný vizuální pohled na měřený objekt. Z map hluku lze i sledovat šíření hluku z jednotlivých komponent měřeného objektu do větších konstrukčních celků. Významná je i možnost prezentace výsledků měření u zákazníka formou hlukových map nebo animací.

Dalšími klíčovými faktory pro eliminaci vlivu daného zdroje hluku, mimo identifikace konkrétních zdrojů hluku, je nalezení přenosových cest šíření akustické energie a popis akustického prostředí.

Více informací o VIZUALIZACÍCH hluku a vibrací.

Identifikace zdroje hluku
Vizualizace vibrací PTK

Technická diagnostika

Jednou z možností využití naměřených hodnot hluku a vibrací je provádění bezdemontážní technické diagnostiky. Tato hodnocení technického stavu strojních zařízení umožňují detekování běžných poškození strojů, jako jsou například nevývaha, nesouosost, problémy s ložisky, problémy s ozubením, uvolnění a další.

Tento typ technické diagnostiky patří mezi metody prediktivní údržby. Jejím cílem je udržení stroje v provozuschopném stavu.

Tento typ diagnostiky nijak neomezuje chod stroje a nevyžaduje žádné provozní omezení během prováděného měření. Diagnostikovat lze i přechodové jevy, při kterých můžeme sledovat pohyby jednotlivých částí stroje včetně fází.

Technickou diagnostiku provádíme převážně ve formě vibrodiagnostiky, ale je možné i provádění akustické diagnostiky a termografie. Pro možná odstranění provozních problémů provádíme i návrhy úprav strojů a návrhy pružných uložení zařízení.

Více informací o TECHNICKÉ DIAGNOSTICE.

Speciální měření zvuku

Provádíme i speciální akustická a vibrační měření, která jsou založená zejména na měření s použitím většího množství mikrofonů a snímačů vibrací. Mezi tato speciální akustická měření patří i zjišťování zdrojů konkrétního hluku na statických zdrojích hluku, na vzdálených zdrojích (vzdálený průmyslový provoz) nebo na pohybujících se objektech. Akustická měření jsme schopni provádět od 6,5 dB až do hladin akustického tlaku 184 dB.

Častým typem speciálních akustických a vibračních měření jsou měření s cílem identifikace nežádoucích zvuků, jako jsou například různá lupání, drnčení a vrzání. U těchto měření se zaměřujeme na nalezení daného místa, ale také na zjištění příčiny proč k danému hluku dochází.

Mezi tato speciální měření lze zahrnout i měření akustických parametrů označovaných souhrnně jako Sound Quality nebo zkoušky zaměřené na testování hlučnosti výrobků subjektivními testy.

Více informací o MĚŘENÍ ZVUKU.

Vizualizace zdroje hluku

Provozní tvary kmitů ukázka

Vizualizace vibrací - analýza systémů

Výsledkem měření vibrací může být také animace popisující dynamické chování měřeného stroje. Tato animace zobrazuje zvětšené a zpomalené výchylky měřeného stroje při jeho běžném pracovním zatížení. Tyto výsledky jsou vhodnou pomůckou konstruktéra, který může na základě rozboru animací navrhnout vhodné úpravy konstrukce. Mezi tyto vizualizační metody lze zařadit "Provozní tvary kmitů" a "Modální analýzu".

Provozní tvary kmitů zobrazují pohyb měřeného objektu na požadované frekvenci. Velikosti amplitud jsou vhodně zvětšeny pro zobrazení na monitoru počítače, kde je tento pohyb i výrazně zpomalen. Provozní tvary kmitů jsou měřeny při běžném provozu měřeného stroje, při němž není nutné stroj odstavovat.

Podobný typ animací lze využít i pro výsledky modální analýzy, kde animace znázorňují chování měřeného stroje na vlastních frekvencích. Tyto vlastní frekvence jsou měřením odezvy měřeného stroje na známé buzení. Pro buzení využíváme několik rázových kladívek k vybuzení odezvy u malých i velkých strojů a stavebních prvků.

Více informací o VIZUALIZACÍCH hluku a vibrací.

Dlouhodobá měření zvuku a vibrací

Mezi naše nabízené služby patří i vícekanálová dlouhodobá měření zvuku a vibrací. Výsledkem těchto měření jsou soubory WAV obsahující naměřená data pro následnou analýzu. Délka těchto měření se může pohybovat do jednoho týdne při současném záznamu více signálů.

Tento typ měření s kontrolou limitních hodnot lze aplikovat třeba na paletu křehkého zboží, která je přepravována k zákazníkovi, kde vlivem rázů způsobených její přepravou může dojít k poškození výrobků.

Kontrola limitních hodnot vibrací v čase se používá i v případě, že jsou v těsné blízkosti výrobních, počítačových, datových nebo měřicích technologií prováděny například stavební práce. Vibrace pak mohou ovlivnit činnost výše uvedených technologií, které i přes provádění stavebních prací mohou zůstat v provozu.

Více informací o PROBLEMATICE HLUKU A VIBRACÍ.

Záznam hluku a vibrací
Animace deformace rámu

Aplikace měření zvuku a vibrací

Výsledky technických měření zvuku a vibrací mají velmi široké možnosti uplatnění napříč celým spektrem průmyslových oborů.

Při vývoji a konstrukci strojů je nezbytné znát chování stroje při působení dynamických sil. Dynamické síly jsou schopny vyvolat zvýšené odezvy v měřeném stroji například na vlastních frekvencích. U takto provozovaného stroje je možný výskyt rezonance, která může ovlivnit jeho výkonové a kvalitativní parametry.   

Pro výrobce strojů nebo komponentů je důležité testování výrobku v různých fázích výroby. Mezi častá měření patří i sledování vibrací výrobku na výrobní paletě z důvodu automatického připojování konektorů. Pokud na výrobní paletu s výrobkem působí nadměrné vibrace, může být toto automatické připojování konektorů komplikováno a hrozí poškození přípravků.

Pro provozovatele strojů jsou velmi přínosné optimalizace založené na rozboru poznatků měření vibrací. Mezi typické oblasti lze zařadit i optimalizace provozních podmínek tiskařských strojů, balicích strojů nebo vibračních lisů. Provoz přesných tiskařských nebo balicích strojů vyžaduje přesné synchronizace a s pomocí rozboru vibrací lze tyto provozní podmínky účinně optimalizovat. Vibrační lisy například v betonárnách zhutňují vibračně betonové směsi. S pomocí vibrační diagnostiky lze optimalizovat nerovnoměrnost klíčových parametrů na výrobní paletě.

Samostatnou problematikou je návrh na měření, postupů zpracování dat a průmyslové automatizace měření hluku a vibrací. Více informací o PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH.

 

Měření zvuku

Více informací o námi prováděných měřeních zvuku a identifikaci zdrojů hluku včetně mapování hladin hluku.

Měření vibrací

Možnosti měření vibrací, prováděné analýzy, technická diagnostika, vizualizace vibrací a vibrační testování.

Problematika hluku a vibrací

Více informací o problematice hluku a vibrací formou krátkých článků publikovaných na základě Vašich požadavků a dotazů.