Pro průmysl

Komplexní řešení pro ověření akustických a vibračních parametrů výrobků přímo na výrobní lince nebo na kontrolních místech. Vše lze realizovat přímo dodávkou potřebného hardware a software jako průmyslovou aplikaci pro dané řešení.

Řešení pro výrobní linky

Nejdůležitějším požadavkem pro aplikaci systému hodnocení akustických nebo vibračních parametrů na výrobní lince je identifikace neshodného kusu v požadovaném čase. Tomuto požadavku je nutné přizpůsobit prováděné analýzy a rozsah testovaných parametrů. Systémy na výrobních linkách jsou často bezobslužné se záznamem dat do podnikové databáze.

Velkou pozornost je nutné věnovat zástavbě měřicího místa do výrobní linky a minimalizaci vlivu hluku a vibrací z provozu na kontrolní místo. Kontrolní místo je možné realizovat do protihlukového boxu (komory), která i v místě výrobní linky zajistí dostatečné podmínky pro provádění náročných akustických testů.

Mezi běžné posuzované hodnoty hluku a vibrací mohou patřit také hodnocení nerovnoměrnosti otáčení hřídelů a Sound Quality parametry. Nejčastější Sound Quality parametry hodnocené na výrobních linkách jsou například Loudness, ostrost a tonalita.

Více informací o ŘEŠENÍ PRO VÝROBNÍ LINKY A KONTROLNÍ MÍSTA.

Kontrola na výrobní lince
Měření vibrací na kontrolním místě

Řešení pro kontrolní místa

Na kontrolním místě jsou prováděny opakované testy vyráběných dílů a to nejen z hlediska hluku a vibrací, ale často jsou požadována i měření dalších veličin. Důležitým faktorem je rychlost prováděných operací od identifikace typu a kusu, upnutí do přípravku, testování, provedení potřebných analýz až po uložení a vyhodnocení výsledků.

Do průběhu měření může často vstupovat operátor, který dohlíží na průběh testu. Operátora by měření na kontrolním místě nemělo příliš zatěžovat. Velký důraz je kladen na eliminaci interakce mezi operátorem a testovanými kusy. Operátor může test kdykoliv přerušit a provést jeho opakování.

Měřící systémy na kontrolních místech výrobních linek mají často i funkci kontroly pracovních činností operátora.

Více informací o ŘEŠENÍ PRO VÝROBNÍ LINKY A KONTROLNÍ MÍSTA.

Řešení pro laboratoře

V laboratorních podmínkách specializovaných zkušeben lze provádět, s použitím aplikačního software, měření vyžadující odbornou obsluhu s nižšími nároky na časovou náročnost měření.

Požadavek na odbornost obsluhy je často dán skutečností, že příprava vzorku na měření je často časově náročnější než samotné měření a následné analýzy. V těchto aplikacích je kladen důraz na opakovatelnost měření, přehled o průběhu měření, ukládání většího množství dat a možnost ručního zásahu do prováděných analýz.

Ruční zásahy do automatizovaných měření v laboratořích jsou v těchto případech reprezentovány možností opakování jednotlivých analýz, změnou pohledu na naměřené hodnoty a možnosti změny volby hodnotících kritérií.

V laboratorních podmínkách lze často aplikovat náročnější analýzy hluku a vibrací z důvodu eliminace nežádoucího vlivu okolí a minimalizace nejistot měření.

 

Laboratorní testování

Vývoj materiálů - Oberst podle ČSN EN ISO 6721-3

Testování materiálů

Provádíme měření nejen akustických a vibračních veličin v různých stupních vývoje produktů našich zákazníků.

Tato měření bývají často časově velmi náročná. Mezi tyto testy můžeme zařadit testy životnosti nebo měření s využitím klimatizačních komor. Názorným příkladem může být měření ztrátového činitele metodou Oberst podle ČSN EN ISO 6721-3 použité při vývoji moderních tlumicích materiálů.

Samotné měření ztrátového činitele je provedeno za dobu několika desítek sekund, ale měření je nutné provádět při různých teplotách například od -30°C do 50°C s krokem 10°C. Tyto změny teplot a nutné temperace měřených vzorků materiálů trvají výrazně delší dobu než samotné měření. Data z měření jsou při tomto typu měření ukládána průběžně, což výrazně snižuje možnost chyby měření při výpadku napájení nebo nechtěného zásahu do průběhu testu.

V případě často opakovaných dlouhotrvajících měření je vhodné pro danou úlohu vytvořit samostatný software. Testování je s využitím software méně náročné na obsluhu a umožňuje eliminovat náhodné chyby. Software navíc může zasahovat do chodu klimakomory a ovlivňovat tak její chod přímo během měření po teplotním ustálení.

 

Technická diagnostika

Provozovatelům strojních zařízení nabízíme řešení problémů spojených s jejich běžným provozem a zajištění provozuschopnosti. Mezi běžné závady, které lze odhalit s využitím metod technické diagnostiky patří: nevývaha, nesouosost, problémy s ložisky, problémy s ozubením, poruchy elektromotorů, uvolnění a vůle. Identifikovat lze přímo problematické součásti, jako jsou například konkrétní ložisko, ozubení nebo řemenový převod.

Vibrodiagnostické metody jsou vhodné i při přejímce nových strojů i při dlouhodobém sledování životnosti strojních součástí s ohledem na běžná únavová opotřebení jednotlivých součástí.

Vzhledem k našim možnostem lze většinu těchto problémů vizualizovat a prezentovat v nich možnosti náprav vedoucích k odstranění provozních problémů. Technickou diagnostiku, reprezentovanou formou prediktivní a proaktivní údržby, lze provádět i bezkontaktně formou měření zvuku - akustická diagnostika.

Mezi možnosti aplikací metod technické diagnostiky patří i identifikace vlastních frekvencí a odhalení provozních rezonancí. Na vedlejším obrázku jsou zobrazeny vlastní frekvence (rezonance) při rozběhu stroje. Po provedení nápravných opatření se velmi často sníží i hlučnost daného strojního zařízení.

Více informací o námi prováděné TECHNICKÉ DIAGNOSTICE.

Vlastní frekvence - Technická diagnostika
Automatizace měření Human vibration;

Automatizace měření

Automatizační programy se často používají pro automatizaci opakujících se měření, které musí operátor často provádět. Tuto rutinní činnost je vhodné automatizovat i z důvodu eliminace chyb při nastavení měření nebo pro automatické ukládání dat pod jedinečným jménem souboru. 

Může se jednat o prosté konzultanty, které provedou operátora připojením měřidla, nastavením, provedením měření a usnadní vyhodnocení naměřených hodnot jako například naše aplikace Human vibration. Tato aplikace může být použita i pro dříve naměřená data a usnadnit tak hodnocení vibrací působících na člověka nebo na budovy.

Komplexnější programy zcela automaticky nastavují měření a na pokyn operátora nebo zcela automaticky provedou příslušná měření a požadované výpočty. Operátor je informován pouze o průběhu, výsledcích a stavu daného měření.

Samostatnou kapitolou jsou programy pro automatické převody naměřených hodnot do jiných formátů nebo jejich export do připravených formulářů. Tyto programy jsou velmi výhodné pro převody velkého množství naměřených hodnot nebo pro statistické hodnocení těchto dat.

Měření pro vývoj a testování

Specializovaná měření provádíme také pro potřeby vývoje se zaměřením na snižování hluku a vibrací strojů nebo jejich komponent. Pro tato měření máme vypracovanou metodiku zajišťující minimalizaci nejistoty měření. Vhodná je také možnost změny způsobu hodnocení naměřených hodnot hluku a vibrací kdykoliv v průběhu vývoje dané součásti.

Měření pro vývoj často obsahují různé typy frekvenčních analýz měřené veličiny. Pro dané měření je možné navrhnout a vyvinout vlastní metodiku hodnocení měřené veličiny. Výsledky mohou zahrnovat i hodnocení účinnosti provedených opatření na hlučnost součásti nebo na celkovou hlučnost výrobku.

Měření pro vývoj mohou obsahovat také návrhy vhodných úprav a testování může být provedeno i pro dílčí fáze vývoje. Tato měření bývají často kombinována i s měřením dalších pomocných veličin, například rychlosti automobilu, tlaku oleje nebo teplot různých částí stroje.

Pro tento typ technických měření je nutné minimalizovat nejistoty použitého systému měření. Příkladem těchto měření může být také zjišťování přenosových cest hluku a vibrací s hodnocením přenosových útlumů a tlumení materiálu.

Více informací o PROBLEMATICE HLUKU A VIBRACÍ.

Měření pro testování a vývoj
Pružné ukládání strojů

Ukládání strojů - minimalizace vibrací

V případě potřeby umístění stroje citlivého na vibrace do výroby provádíme měření vibrací podlah a posoudíme možnost vhodnosti umístění, například 3D měřidla, na dané místo.

V případě potřeby je možné navrhnout účinné uložení chráněného stroje nebo zdroje vibrací pro zajištění minimalizace přenosu vibrací. Toto uložení jsme schopni navrhnout, realizovat a ověřit je ho účinnost. V našich možnostech jsou vysoce účinná pružná uložení strojů nebo zdrojů vibrací s vlastními frekvencemi uložení od cca 1 Hz.

Pro minimalizaci přenosu vibrací s možností regulace účinnosti tlumení navrhujeme řešení v kombinaci s pneumatickými členy.

Tvorba a úprava měřicích šablon

Vytváříme dle požadavků zákazníka měřicí šablony pro snadné provádění měření převážně akustických nebo vibračních veličin. Měřicí šablony automaticky umožní zákazníkům po jejich spuštění provádět požadované měření nebo export dříve naměřených dat.

Tyto šablony nebo projekty zajišťují komunikaci s měřidlem, správu připojených snímačů, nastavení frekvenčních analýz, výpočty potřebné k dosažení výsledků a samotné zobrazení výsledků měření.

Na vedlejším obrázku je ukázka automatizované šablony. Měřicí šablona byla vytvořena v prostředí PULSE LabShop (PULSE Reflex) dánské společnosti Brüel & Kjær. Tato šablona provádí automatické měření vibrací a hluku v závislosti na otáčkách zkoušeného zařízení. Celé měření je startováno automaticky po dosažení určitých otáček.

U hluku je zde také sledována jeho maximální hladina pro porovnání s požadovaným limitem. Výsledky měření jsou exportovány ve formě tabulky.

Projekt PULSE LabShop pro měření hluku a vibrací
Jednoduché řešení pro výrobní linky

Snadná kontrola hluku (vibrací)

Častým požadavkem v průmyslových aplikacích bývá pouze konstatovat, zda je daný výrobek hlučný nebo je hluk produkovaný výrobkem v požadovaném limitu. Tímto způsobem lze hodnotit i vibrace.

Pro tento účel jsme vytvořili jedinečné a velmi snadné řešení, které je založeno jen na hardwarové platformě spočívající na, pro tento účel připraveném, zvukoměru B&K 2250 a řídicím modulu s připojenými napěťovými vstupy. 

Jedinečnost tohoto řešení spočívá v absenci jinak nutného průmyslového PC. Například pokud chceme testovat výrobek na hlučnost (vibrace) na zkušebním stanovišti na výrobní lince. Výrobek je nutné upnout pro možné provedení testu. K uvedení do provozu výrobek potřebuje napájení například 12 V. Po připojení na toto napětí začne automaticky test výrobku. Naše řešení detekuje toto napětí a zajistí, že zároveň s počátkem testu začne i měření hluku (vibrací).

Pokud v průběhu měření dojde k překročení limitních hodnot, dojde k sepnutí výstupního relé. Tímto relé lze například rozsvítit červenou na signalizačním zařízení.

Toto řešení je nenáročné na provozní podmínky, snadno přenosné na jiné části výrobních linek a cenově velmi dostupné.