Údržba a provozuschopnost

Nabízíme provádění nebo zavedení prediktivní a proaktivní formy údržby strojů. Tyto dvě nejvyšší formy údržby jsou vhodné k zajištění provozuschopnosti důležitých strojních zařízení a k předcházení vzniku poruch. Základem pro provádění prediktivní údržby je rozbor signálů ze stroje získaných prováděním bezdemontážní technické diagnostiky - vibrodiagnostiky, akustické diagnostiky a termografie. Prediktivní a proaktivní údržba je cestou k nižším nákladům spojených s provozem strojů a následné údržby. Pokud potřebujete zavést systém prediktivní nebo proaktivní údržby, kontaktujte nás.

Co je údržba?

Údržba je souhrn veškerých činností vykonávaných pro udržení objektu v provozuschopném stavu nebo jeho navrácení do provozuschopného stavu.

Údržba je podmíněna udržovatelností, což je vlastnost objektu spočívající ve způsobilosti k předcházení poruch předepsanou údržbou.

Uvedené vlastnosti zaručují provozuschopnost objektu, což je jeho schopnost plnit požadované funkce a dodržovat hodnoty sledovaných parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.

Provozuschopný objekt prochází během své technické životnosti určitým cyklem, který začíná bezvadným stavem, tedy stavem, kdy objekt odpovídá všem požadavkům stanoveným výrobně technickou dokumentací.

Údržba má zajistit provozuschopnost zejména ve vztahu k v čase se vyvíjejícím únavovým poruchám. Údržba nemůže předpovědět náhodné události (neodborné chování obsluhy, zlý úmysl, živelné pohromy, skryté vady).

Údržba není jednorázová činnost, důležitý je časový vývoj stavu posuzovaného zařízení.

Údržba a provozuschopnost - cyklus

 

Autonomní forma údržby

 

Autonomní údržba

Tento typ základní údržby spočívá v jednoduché rutinní činnosti obsluhy stroje pro udržení technického stavu dostupnými prostředky jako jsou čištění a mazání. Základní inspekce spočívá v činnostech v souladu s návodem k obsluze.

Požadavky na autonomní údržbu jsou často zakotveny v pracovních povinnostech obsluhy využívající lidských smyslů, zkušeností a základního proškolení. Velmi důležitým aspektem autonomní údržby je osobní zájem obsluhy (nebýt lhostejný).

Obsluha stroje je důležitým zdrojem informací a indikátorem neobvyklého chování stroje.

Údržba po poruše

Stroj je provozován bez technického dozoru po celou dobu své životnosti a údržba je provedena až po té, co na něm dojde k poruše.

Údržbu po poruše lze aplikovat na jednoduché a levné stroje, u kterých lze zajistit 100%-ní zálohování a rychlou opravu nebo výměnu. K dispozici jsou dva identické stroje, jeden v provozu, druhý (nebo další) v pohotovosti v záloze. V případě poruchy prvního okamžitě nastupuje jiný. Po opravě se původní stává náhradním nebo je bez opravy likvidován.

Údržba po poruše je vhodná když:

 • není možné nebo se nevyplatí součást opravovat
 • není možný jiný způsob údržby
 • stroj je levný v porovnání s náklady na údržbu
 • výměna dílu je velmi rychlá a technicky rychle proveditelná

+ velmi jednoduchá, minimální požadavky na personál údržby, nevyžaduje organizační systém

- malá porucha může zapříčinit velkou havárii, nutnost zálohování strojů, absence informací pro následné řešení problémů

Ložisko po poruše
Preventivní forma údržby

Preventivní údržba

Podstatou je princip prevence (předcházení poruše) a proto provádíme servisní zásah úmyslně dřív, než riziko, že dojde k poruše překročí únosnou mez. Servisní intervaly jsou určeny výrobcem stroje, který dodává i příslušné sady na opravu a servisní postupy, které je nutné při servisním zásahu dodržovat.

Preventivní zásah vždy předpokládá, že součást nebo konstrukční skupina, která byla podrobena údržbě, tím opět získala vlastnosti, které jí předurčují odhadnutelnou životnost.

Preventivní údržba je vhodná když:

 • by poruchou malé levné součásti mohlo dojít k závažnému poškození stroje
 • je výroba realizována na relativně levných a jednoduchých strojích
 • je třeba udržet proces pod statistickou kontrolou
 • častá odstávka neohrozí hospodaření firmy ani požadavky odběratele
 • nelze na stroj aplikovat vyšší formu údržby

+ velmi spolehlivá, opírá se o týmovou spolupráci a zavádí jasný systém servisních intervalů

- zbytečné zásahy do stroje, nutnost skladových zásob náhradních dílů, vyšší náklady na údržbu, životnost vyměněných součástí není maximálně využita

Prediktivní údržba 

Údržba je provedena až v okamžiku, kdy je to technicky a organizačně zdůvodněné natolik, aby byla maximálně vyčerpána technická životnost kritické součásti a zároveň se předešlo načekané havárii.

Stroj se svým okolím komunikuje pomocí signálů. Tyto signály jsou nositeli informací o technickém stavu. Procesu, který signály snímá a vyhodnocuje, pro potřeby údržby, se říká technická diagnostika. Během tohoto procesu je sledován stav součásti a dochází k odhadu její zbytkové životnosti. V průběhu dalších měření je tato zbytková živostnost neustále upřesňována.

Principy Technické diagnostiky vychází z charakteru zpracovávaného signálu. Využití metod prediktivní údržby zajišťuje:

 • eliminaci neplánovaných odstávek
 • maximální využití životnosti součástí
 • eliminace zbytečných montáží a demontáží posuzovaného zařízení
 • snižuje nutnost skladování náhradních dílů
Spektrum - prediktivní údržba
Vibrodiagnostika v prediktivní údržbě

Zavedení prediktivní údržby

Zavedení prediktivní údržby s sebou přináší nutnost měřit a hodnotit signály vystupující ze stroje. Na základě rozboru výsledků z těchto signálů můžeme provádět predikci budoucího stavu strojního zařízení.

Tento typ údržby je velmi výhodný a je vhodné jej zavést například v těchto případech:

 • nelze na základě analýzy procesu výroby aplikovat nižší formy (zařízení je drahé, unikátní nebo významné pro proces výroby)
 • neplánovaná delší odstávka může způsobit závažné organizační a ekonomické problémy
 • je nutné maximálně využít životnosti součástí (vysoká cena, problematická dostupnost, složitá demontáž a montáž)
 • velké množství objektů údržby neumožňuje (především z organizačních důvodů) nižší formy údržby
 • je podmínkou pro výhodnější smlouvu o pojištění stroje
 • je problematické nebo nehospodárné skladovat velké množství náhradních dílů

+ zásah do stroje je prováděn pouze v nutném případě, minimalizace odstávek stroje, týmová spolupráce, zavádí jasný systém, vysoká informovanost o stavu stroje, pomáhá upřesnit nastavení parametrů provozu stroje, vysoká odbornost údržby, nízké skladové zásoby náhradních dílů, úlevy v pojištění stroje

- vyšší vstupní investice (měřidla, SW, personál), vyšší nároky na personál údržby, vyšší náklady na údržbu, složité vyčíslení přínosu, nelze diagnostikovat jiná než únavová poškození (poškození vyvíjející se v čase)

Proaktivní údržba 

Proaktivní typ údržby vychází z poznatků prediktivní údržby a myšlenku předcházení poruch ještě více rozvíjí.

Jedná se o nejvyšší formu údržby, která má za základní cíl předcházení poruchám. K tomu metody proaktivní údržby využívají nejvyšší formu zpracování informací ze stroje, ale i z dalších zdrojů. Informace se využívají nejen pro údržbu, ale i pro další členy týmu, který se snaží zabezpečit provozuschopnost stroje.

Cílem tohoto týmu bývá nejen problém řešit, ale v budoucnu mu předcházet. Z tohoto důvodu bývá členem týmu i konstruktér, který může navrhovat řešení, která vedou k eliminaci možných problémů.

Proaktivní údržba - návrh konstrukčních úprav

 

Více informací o PROBLEMATICE MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ.