Technická diagnostika

Našim zákazníkům nabízíme provádění bezdemontážní technické diagnostiky - vibrodiagnostiky, akustické diagnostiky a termografie. Technická diagnostika je vědní obor zabývající se studiem racionálních postupů pro určení technického stavu zařízení a stojů. Identifikace procesů je založena pouze na zjišťování charakteristik chování mimo sledovaného zařízení. Podle jednotlivých projevů vnějšího chování a podle vnějších dějů se systematicky odvozují pravděpodobné příčiny změn typického chování systému a také místa v systému s pravděpodobným výskytem poruchového elementu.

Cíl technické diagnostiky

Cílem technické diagnostiky je udržení stroje v provozuschopném stavu. Provozuschopnost je schopnost objektu plnit požadované funkce a dodržovat hodnoty sledovaných parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.

Provozuschopný objekt prochází během svého života určitým cyklem, který začíná bezvadným stavem, pokračuje běžný technický život a vlivem opotřebení se blíží k meznímu stavu.

Při provádění technické diagnostiky máme za úkol identifikovat, v jaké fázi životnosti se daný stroj nachází, co je příčinou provozních problémů a kdy se přiblíží k meznímu stavu. K tomu využíváme například analýzu trendu s rozborem vanové křivky.

Více informací o ÚDRŽBĚ A PROVOZUSCHOPNOSTI.

Technická diagnostika - fungující stroj
Technická diagnostika veličiny

Vhodné metody technické diagnostiky 

Jaké vnější projevy chování stroje však sledovat, aby bylo možné zjistit skutečný stav stroje a lokalizovat místo a příčinu zdroje problémů? Pokud se podíváme na reálné strojní zařízení, tak vnějších projevů, které lze reálně měřit a hodnotit je velké množství viz vedlejší obrázek. Jakou metodu technické diagnostiky tedy vybrat? Tuto jednoduchou otázku je nutné blíže specifikovat. Co vše budeme vyžadovat od dané metody a pro jaký typ strojů ji budeme chtít použít. Pro výběr vhodné metody technické diagnostiky bude nutné kladně odpovědět na následující otázky.

  • Je metoda dostatečně univerzální, lze ji použít pro více typů strojů?
  • Lze lokalizovat místo poškození a tím i zdroj problémů?
  • Je metoda dostatečně preventivní, dokážeme nalézt začínající poškození?
  • Vyžaduje metoda provozní omezení měřeného stroje?
  • Lze diagnostikovat bezkontaktně?

Vibrodiagnostika - identifikace závad

Základem technické diagnostiky, kterou nabízíme našim zákazníkům, je měření vibrací. Na výše uvedené otázky lze totiž uspokojivě odpovědět, že měřením vibračních signálů na stroji budou všechny výše zmíněné požadavky všechny splněny. Diagnostika vibračních signálů (vibrodiagnostika) využívá rozbor časových a frekvenčních zobrazení měřeného signálu. Frekvenčnímu zobrazení se říká spektrum.

Spektrum zobrazuje amplitudy vibrací v závislosti na frekvenci, periodě. Pracuje-li stroj periodicky, projevují se periodicky i jednotlivá poškození nebo změny technického stavu. Při znalosti frekvence buzení jednotlivých součástí stroje lze proto identifikovat jejich poškození.

Znalost budících frekvencí a změn amplitud na těchto frekvencích je základním nástrojem námi prováděné vibrační diagnostiky pro identifikaci závad. Pro zjištění přítomnosti těchto frekvencí v měřeném signálu je nezbytné provedení vhodné FREKVENČNÍ ANALÝZY. Vibrodiagnostika při své aplikaci nevyžaduje žádné provozní omezení stroje.

Spektrum
Akustická diagnostika - technická diagnostika

Akustická diagnostika

Další z metod technické diagnostiky, kterou využíváme, je akustická diagnostika. Akustická diagnostika využívá shodných principů pro zpracování diagnostického signálu jako vibrodiagnostika. Rozdílné je pouze použití mikrofonu místo snímače vibrací pro měření signálu, kterým je zvuková energie emitovaná z měřeného objektu. Akustická diagnostika je bezkontaktním typem diagnostiky, kterou lze provádět i na velké vzdálenosti. Její nevýhodou je snadnější ovlivnění měřeného signálu vlivem prostředí, které zejména ve venkovním prostředí nelze snadno korigovat.

Zcela novým řešením je tzv. diagnostika po telefonu. Pro potřeby některých zákazníků jsme vyvinuli metodu, díky které lze přenést měřený signál po běžné GSM síti. Proto tuto diagnostiku nazýváme diagnostikou :-) po telefonu. Tento typ diagnostiky se hodí pro měření dat z jevů, které jsou svým výskytem velmi ojedinělé a při běžné návštěvě u zákazníka se nevyskytují.

Termografie 

Jako doplňkovou metodu využíváme termografii. Termografie je snadnou bezkontaktní metodou pro vizualizaci vyzařované tepelné energie. Tuto metodu můžeme s velkým úspěchem použít pro diagnostiku komparační (porovnání mezi více shodnými zdroji tepla). Časté použití termografie je pro zjištění zatížení jednotlivých elektrických fází.

Perfektní výsledky s použitím termografie lze získat díky její rychlosti. Pohledem na rozsáhlé pásové dopravníky nebo fotovoltaické panely lze provést jejich diagnostiku velmi snadno a efektivně.

Termografie - technická diagnostika

 

Více informací o PROBLEMATICE MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ.