Problematika hluku a vibrací

Problematikou měření a hodnocení zvuku a vibrací se zabýváme již vice než dvacet let. Na tomto místě bychom rádi umístili témata, která se zabývají konkrétním problémem spojeným s hlukem a s vibracemi. Tato témata často vychází z dotazů účastníků námi pořádaných školení a jejich řazení na této stránce není dle jejich významu, ale je převážně dle data publikace.

Témata se snažíme řadit podle zaměření zvuk / vibrace jejich zarovnáním po skupinách témat. Problematika zvuku a vibrací se ve velké části prolíná a z tohoto důvodu je toto dělení spíše orientační.


Zvukoměr

Zvukoměr je přesné elektrické zařízení, které reaguje na zvuk podobně jako lidský sluch a umožňuje objektivní a reprodukovatelné měření hladin hluku ...

Izofonik zobrazení hluku v průmyslovém interiéru

Zvuk a hluk

Jaký je rozdíl mezi zvukem a hlukem? Proč někdy píšeme měření zvuku a jindy měření hluku? Sluchový orgán reaguje na změnu fyzikální veličiny zvané akustický tlak.

Hladiny akustických veličin

Veličina akustický tlak se v rozsahu lidského sluchu vyskytuje v rozmezí 2.10-5 Pa (práh slyšitelnosti) až 2.102 Pa (práh bolestivosti)...

IZOFONIK, zadání zdroje hluku hladinou akustického tlaku

Pro akustické výpočty v programu IZOFONIK je nutné znát akustický výkon zadávaných zdrojů hluku. Akustický výkon zdroje hluku totiž popisuje celkovou ...

Sound Quality Metrics

V našich programech a měřeních je možné vyhodnocovat i jiné akustické parametry, než hladiny akustického tlaku. Mezi tyto parametry patří skupina ...

 

Analyzátory pro měření vibrací

Vibrace, měřené veličiny

Při měření vibrací se setkáváme s různými veličinami, které popisují vibrační signál. Co jsou vibrace a jaké veličiny se běžně používají?

Vibrometr

Vibrometr je přesné elektrické zařízení, které je schopné provádět opakovaně a reprodukovatelně měření vibračního signálu s využitím snímačů ...

Vibrace - snímače

Pokud v současné době řešíme, který snímač vibrací z velmi široké škály na trhu dostupných snímačů vybrat pro dané měření, musíme zvážit zejména tyto ...

FFT analýza a BT pravidlo

Při měření akustických a vibračních veličin používáme zcela běžně FFT analýzu signálu. V mnoha případech existuje požadavek na velmi přesné zjiště ...

Provozní tvary kmitů měřené zvukoměrem

V mnoha případech lze vhodný typ zvukoměru použít i pro měření vibrací. Zvukoměr má velmi dobrý dynamický rozsah, obsahuje potřebné frekvenční analýzy, a ...

 

IZOFONIK, akustická studie v interiéru

Pokud vytváříte akustické studie v interiérech s využitím našeho programu IZOFONIK, máme pro Vás několik rad ohledně zadání prvků interiéru tak ...

Smerova charakteristika mikrofonu

Subjektivní testování hluku výrobků

Na kontrolních místech pro testování výrobků na hlučnost nemusí být vždy prováděno měření hluku. Mnohdy se provádí subjektivní (kvalitativní) kontrola ...

Směrová charakteristika mikrofonu

Při provádění akustických měření je nezbytné vědět o směrové charakteristice použitého mikrofonu. Každý mikrofon má vlastní směrovou ...

Analogové vs. digitální vážení

Při použití váhových filtrů při měření zvuku, máme možnost aplikovat daný filtr dvojím způsobem. Oba dva způsoby jsou správné, ale po jejich aplikaci ...

Mezní frekvence oktávových pásem

Při měřeních hluku se nejčastěji setkáváme s požadavkem měření v 1/3 oktávových pásmech. Tento požadavek vychází z legislativy, neboť právě s tímto ...

 

Technická diagnostika přes GSM síť s využitím telefonu

FFT - časová váhová funkce

Při použití frekvenční analýzy FFT je pro měřené signály nutné zvolit vhodnou časovou váhovou funkci. Z tohoto důvodu je nutné se před prováděným ...

Technická diagnostika po telefonu

Pro jednu specifickou aplikaci jsme vyvinuli metodu, která nám umožňuje provádět technickou diagnostiku takříkajíc po telefonu. Nejedná se o prosté ...

Synchronní průměrování

Výsledkem frekvenční analýzy FFT je jedno spektrum. Při měření pro účely technické diagnostiky se snažíme nedělat závěry z jednoho měřeného průběhu, ale ...

Rozbor časových dat

V průběhu měření hluku nebo vibrací lze provádět synchronizované ukládání měřených dat. Ukládání měřených dat je velmi výhodné a umožňuje nám:...

Měření vlastních frekvencí

Zjišťování vlastních frekvencí je poměrně častou úlohou, která je součástí běžně prováděné technické diagnostiky. Proč vlastní frekvence zjišťujeme ...

 

Časové konstanty při měření zvuku

Při měření akustického tlaku většinou nepracujeme přímo s měřenými hodnotami akustického tlaku, ale s hodnotami, které reprezentují efektivní hodnotu ...

Ukazka mereni - aplikace pro měření hluku na mobilním telefonu

Akustická pohltivost

Akustická pohltivost materiálů je schopnost materiálu pohlcovat část dopadající akustické energie. Zbytek akustické energie bude odražen zpět ...

Snížení hluku s tónovou složkou

Častým problémem v průmyslu je splnění nočních limitů hluku u blízké zástavby v případě, že zvuk z průmyslu obsahuje výrazné tónové složky ...

IZOFONIK expozice hluku na pracovních místech

Program IZOFONIK dokáže provádět výpočty předpokládané hladiny hlukové expozice na pracovních místech nebo za pracovní směnu. Tyto expoziční ...

Měření zvuku s použitím aplikace v telefonu

Častým dotazem bývá, zda lze alespoň orientačně provádět měření hluku s použitím aplikace v chytrém telefonu. Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá ...

 

Automatizace tvorby protokolů z provedených měření

Koherence

Koherenci používáme při více kanálových měřeních k zjištění vlivu jednoho signálu na jiný signál. Typickým příkladem může být dvoukanálové měření ...

Automatizace tvorby protokolů

Zejména pokud provádíte opakovaná a stále stejná měření, ze kterých je vytvořen nějaký protokol o provedené zkoušce, je vhodné tuto činnost automatizovat ...

Kontrola limitních hodnot vibrací v čase

Jedním z požadovaných typů měření, které provádíme, je automatizovaná kontrola maximální limitní hodnoty vibrací. Tento typ měření se provádí ...

Fáze ve vibračním signálu

Velmi častým pojmem v technické diagnostice (vibrodiagnostice) je fáze vibračního signálu. Fázi lze nejlépe sledovat na vybrané budicí frekvenci ...

Přejímka strojů

Jednou z možností využití technické diagnostiky, kterou jsme pro Vás schopni zabezpečit, je přejímka strojů na základě rozborů výsledků měření vibrací ...

 

Zvuk a dynamický rozsah

Vzhledem k velkému rozsahu měřené veličiny (více než 7 řádů) je nutné vhodně kombinovat dynamický rozsah měřidla a citlivost mikrofonu. Běžné zvukoměry mají dynamický ...

Binaurální mikrofony pro měření prostorového zvuku

Tónová složka hluku

Tónová složka hluku je stav, kdy zjednodušeně řečeno hluk obsahuje výrazné tóny reprezentované izolovanými frekvenčními špičkami ve frekvenčním spektru. Definic pro hluk s tónovými ...

Nejistoty měření

Nejistota měření je definována dle TNI 01 0115 jako parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, které mohou být důvodně přisuzovány k měřené veličině ...

Binaurální mikrofony

Zejména pro potřeby měření hluku v interiérech vozidel a hodnocení parametrů Sound Quality používáme binaurální mikrofony. Binaurální mikrofony - znamená použití dvojice speciálních ...

Multispektrum

Při měření akustických a vibračních signálů se často setkáváme s požadavkem hodnocení v čase proměnlivého signálu. I na tento typ signálu lze aplikovat frekvenční analýzu, ale proměnlivé složky ..

 

Rázová kladívka

Není kalibrace jako kalibrace

Co je vlastně kalibrace? Kalibrace, je podle TNI 01 0115 soubor úkonů, kterými se stanoví za specifikovaných podmínek vztah mezi hodnotami veličin, které ...

Snímače vibrací - citlivost a nízké hodnoty vibrací

Při měření vibrací používáme nejčastěji snímače vibrací založené na akcelerometrech. Pro měření používáme celou řadu snímačů zrychlení s různými parametry. Tyto snímače mají ...

Budicí frekvence - identifikace závad

Ve vibrační diagnostice nepracujeme s celkovými hodnotami vibrací, ale po provedení vhodného typu frekvenční analýzy zpracováváme hodnoty na dílčích frekvencích (toto platí i pro ...

Rázové kladívko

Rázové kladívko (Impact Hammer) je speciálním typem kladívka, který používáme pro buzení měřeného objektu impulzem síly (dynamický typ silového buzení)....

Frekvenční spektrum

Transformací časového signálu do frekvenční oblasti je frekvenční spektrum. Frekvenční spektrum je tedy zobrazením vibračního signálu v souřadném systému frekvence - amplituda.

  

IZOFONIK - vložení podkladu

Program IZOFONIK umožňuje velmi snadno provést výpočty předpokládaných hladin hluku v zadaném interiéru. Zadání interiéru je velmi snadné a počet zadávaných parametrů je ...

Multi field Smerova charakteristika mikrofonu multi field

Mikrofonní předzesilovač

Mikrofonní předzesilovač slouží k převodu změny elektrické kapacity mikrofonu na změnu napětí, které je možné dále přenášet a zpracovávat zvukoměrem. Samozřejmě slouží také k ...

Multi-field mikrofon

Pro měření v blízkém poli, v kabinách automobilů nebo při měření pohybujících se zdrojů (změna polohy zdroje vůči mikrofonu během měření) používáme speciální typ mikrofonu tzv. "Multi-field" mikrofon...

Distribuční hladiny

V akustických měřeních často využíváme základní statistické hodnocení měřených hladin zvuku. V klasických zvukoměrech je implementováno základní statistické hodnocení měřeného ....

Váhové filtry pro měření zvuku

Frekvence zvuku, které působí na člověka, lidský sluch vnímá s rozdílnou citlivostí. Z tohoto důvodu je nutné lineárně měřený akustický signál frekvenčně upravit tak, aby jeho frekvenční charakter ...

  

Měření více kanálů

Problematika A/D převodu signálu

Dnešní měřidla jsou z pohledu čistě technického více počítači, než zařízením pro měření a hodnocení analogového signálu reprezentujícího měřenou veličinu. Mezi hlavní části ...

Nerovnoměrnost otáček

Při měření vibrací se často setkáváme s nepravidelností a nerovnoměrností otáček měřeného stroje nebo zařízení. Stroje jako pístový spalovací motor, kompresor nebo elektromotor ...

Více-kanálová měření vibrací

Častým dotazem na našich školeních je: "Z jakého důvodu je nutné provádět vícekanálová měření vibrací?" Tento dotaz je logický u uživatelů jednokanálových měřidel vibrací. ...

Možnosti nastavení FFT

Při použití FFT analýzy je nutné nastavit její parametry. Základní parametry této frekvenční analýzy jsou samozřejmě počet čar a frekvenční rozsah. Tyto dva parametry určují rozsah ...

Vlastní frekvence

Vlastní frekvence je vlastnost tělesa nebo soustavy, při které dochází k dokonalé přeměně potenciální energie na kinetickou a naopak. Pokud těleso vychýlíme z rovnovážné polohy ...

  

Zvukoměr, dálkové ovládání

Při některých měřeních je velmi výhodné mít možnost dálkového ovládání zvukoměru. Pokud provádíme měření hluku (vibrací) v místech, kde není možné zůstat během měření ...

Zvukoměr pro dva kanály

Volba mikrofonu s ohledem na typ pole

Před měřením zvuku je nutné zvážit v jakém akustickém prostředí se měření akustického tlaku bude odehrávat. Toto prostředí má vliv na šíření akustické energie a na ...

Post-processing a jeho výhody

V případě provádění složitých akustických nebo vibračních měření, je často vhodné přímo během měření provést pouze záznam měřené veličiny a vlastní vyhodnocení provádět až po ...

Zvukoměr B&K 2270 jako dvoukanálové měřidlo

Zvukoměr B&K 2270 je pokročilý typ přenosného zvukoměru, který umožňuje současné měření dvou kanálů. Klasické licence pro tento zvukoměr využívají dva kanály na měření těchto úloh ...

Maximálně použitelná délka kabelů

Při provádění běžných měření hluku a vibrací používáme mezi snímačem (mikrofon, akcelerometr...) a měřidlem příslušnou kabeláž. Maximální použitelná délka kabeláže je pro měření hluku a ...

  

Měření více kanálů

Měření otáček

Při měřeních spojených s technickou diagnostikou akustického nebo vibračního signálu je někdy nutné přesné zjištění otáček měřeného stroje. Budící frekvence významných ...

Modální analýza vs. PTK

Častým dotazem na školeních je: "Jaký je rozdíl mezi modální analýzou a provozními tvary kmitů (PTK)?" Nejprve zmíním co mají tyto metody společného. Jedná se o pokročilé ...

Měření vibrací ve třech osách

Mezi často prováděná měření patří měření vibrací ve třech vzájemně na sobě kolmých osách (X, Y, Z). Výsledkem tohoto měření jsou vektory popisující pohyb měřeného bodu ...

Upevnění snímače vibrací magnetem

Upevnění snímače vibrací k měřenému objektu s použitím magnetu je velmi rozšířeným typem upevnění snímače. Pro snímače vibrací existuje celá řada možných magnetů ...

Co to je modální analýza

Modální analýza je metoda pro identifikaci modálních vlastností měřeného objektu. Modální analýza je užitečnou pomůckou konstruktéra při návrhu nových konstrukcí nebo vhodnou ...

  

Měření nízkých hladin zvukoměrem

Relativně často se setkáváme s měřením hluku, které jsou mimo běžné rozsahy měření. V dnešní době se může zdát, že moderní měřící technika si s tímto problémem A/D převodu umí ...

Mikrofony - snímače akustického tlaku

Volba mikrofonu s ohledem na jeho citlivost

Při provádění akustických měření je nutné brát v úvahu možnosti použité techniky, zejména mikrofonu, jeho předzesilovače a měřidla. Námi používaná měřidla pro akustická měření mají vstupní ...

Subjektivní hodnocení z WAV souborů

Současné zvukoměry umí při měření zvuku provádět i automatický záznam měřené veličiny (vážené nebo nevážené váhovými filtry). Tento záznam lze následně velmi snadno použít například v ...

Pohlcování akustické energie

Při snižování hluku se často používají vhodné akusticky pohltivé materiály, které umožňují část dopadající akustické energie přeměnit na jinou formu energie. Dopadající akustická energie ...

Statistické testy

Nutnost provádění statistického hodnocení měřených hodnot u hluku a vibrací často pramení z nemožnosti dané měření opakovat. Druhým důvodem bývá požadavek na hodnocení velkého množství dat ...

  

GSM a vliv na měřený signál

Dlouhodobá měření vibrací

Dlouhodobá měření vibrací jsou jedním z námi prováděných typů měření vibrací (hluku). Měřící analyzátor tak v průběhu měření nejčastěji provádí pouze záznam měřených signálů například ...

GSM a vliv na akcelerometry

Na přání našeho zákazníka, který provádí měření vibrací na speciálním přípravku v laboratoři se špatných signálem GSM, jsme se zabývali možným negativním ovlivněním ...

Řádová analýza vs. FFT

Řádová analýza je speciálním typem frekvenční analýzy, která ve své podstatě vychází z analýzy FFT. Zatímco FFT analýza je vhodná pro obecnou frekvenční analýzu ...

Frekvenční přenosová funkce

Při provádění analýz odezvy na dynamické buzení nebo při strukturálních analýzách je nutné vhodným způsobem popsat chování měřené soustavy. K tomuto popisu lze velmi ...

Analýza trendu

Jedním z hlavních nástrojů technické diagnostiky strojů je analýza trendu. Trend zobrazuje průběh diagnostikované, měřené veličiny v čase. V údržbě strojů je důležité ...

  

Měření akustické pohltivosti

Akustická pohltivost je schopnost materiálu pohltit část dopadající akustické energie. V případě vývoje nových materiálů, které mají účinně pohlcovat akustickou energii, je nutné provádět měření ...

Sonda intenzity

Použití sondy intenzity

Sonda intenzity je vnímána jako dvoukanálová sonda umožňující snadné měření akustické intenzity. Měření akustické intenzity je založeno na použití dvojice mikrofonů, a proto lze mezi ...

Zvukoměr 2250 a 2270 jako WAV recorder

Pro měření hladin akustického tlaku jsou běžně používány zvukoměry jako například zvukoměr BK 2250 nebo BK 2270. Tyto zvukoměry umožňují měření hladin akustického tlaku, vibrací ...

 
 

  

DC akcelerometr

Modulace signálu

V technické diagnostice, založené na frekvenčním rozboru časových signálů (například vibračních), je klíčové získání vhodného frekvenčního spektra. Frekvenční spektrum ...

Cepstrální analýza

Při identifikaci možných poškození z frekvenčních spekter může u reálných naměřených dat dojít k velkým problémům, způsobeným velkým počtem harmonických složek ve ...

 
 
 

  


Pokud máte nějaké připomínky či náměty k výše uvedeným tématům, prosím kontaktujte nás.