Výpočty Sound Quality Metrics

Programové řešení - Výpočty Sound Quality Metrics

Námi vytvořený program Výpočty Sound Quality Vám má usnadnit práci při využití metod pro subjektivní hodnocení hluku. Sound Quality je souborem metrik pro zpracování naměřených hodnot zvuku s cílem jeho hodnocení v metrikách popisujících jeho subjektivní hodnocení posluchačem.

Program umožňuje provádění základních parametrů Sound Quality z naměřených 1/3 oktávových spekter zvuku. Akceptovatelná mohou být i multi-spektra pro zpracování akustických dějů v čase.

Program umožňuje výpočty specifické hlasitosti (Loudness - sone) dle metody uvedené v DIN 45631/A1 (2010), hladiny hlasitosti (phone), ostrosti (Sharpness – acum) dle DIN 45692 (2009) a tonality dle DIN 45681 (2005).

Data je možné importovat z textových souborů nebo ze souborů MS Excelu. Vypočtená data je možné exportovat rovněž do textových souborů nebo do MS Excelu.

Program je možné přizpůsobit na zpracování časových průběhů akustického tlaku a následné výpočty 1/3 oktávových spekter z časového průběhu a FFT spekter z časového průběhu. Možná je i úprava na výpočty dalšího Sound Quality parametru drsnosti (Roughness – asper).

Výpočty Sound Quality

   

Zobrazit přehled všech nabízených programů