Analýza trendu

Analýza trendu

Jedním z hlavních nástrojů technické diagnostiky strojů je analýza trendu. Trend zobrazuje průběh diagnostikované, měřené veličiny v čase. V údržbě strojů je důležité zajistit provozuschopnost strojů s využitím sledování trendu vhodné diagnostické veličiny. V technické diagnostice strojů je důležité sledovat vývoj měřené diagnostické veličiny v čase, nikoliv sledovat pouze okamžité hodnoty diagnostické veličiny. Okamžité hodnoty lze využít například pro analýzu závad, ale nejsou vhodné pro hodnocení zbytkové životnosti. V případě neznámého (z pohledu diagnostiky) stroje nemusí být zřejmé, zda jsou měřené veličiny mimo požadovaný rozsah. Pouze sledování měřené veličiny z dlouhodobého pohledu nám může poskytnout požadované informace.

Analýza trendu je rekonstrukcí tzv. "vanové křivky", která popisuje typický technický život diagnostikovaného uzlu na stroji mezi jeho přejímkou a obnovou. Analýzou odhadujeme budoucí vývoj na základě provedených měření z minulosti. Konstrukce a tvar vanové křivky je pro každý diagnostikovaný uzel jedinečná.

Vanová křivka začíná obdobím záběhu. Přesným začátkem by mělo být převzetí stroje, protože v tento okamžik by měl být stroj bez závad a všechny měřitelné diagnostické veličiny by měly být v předepsaných mezích. V období záběhu trendové veličiny klesají a stabilizují se. Pokud jsou diagnostické veličiny získávány pochůzkově, zkracují se periody sběru dat.

Po záběhu následuje období bezporuchového provozu. Toto období by mělo být nejdelším obdobím v technickém životě stroje (i ve vanové křivce). V tomto období se obvykle prodlužuje doba sběru dat. Měřený diagnostikovaný uzel pracuje normálně a stroj je vystaven předpokládanému provoznímu zatížení. Provozem stroje se zkracuje jeho životnost. V neznámém okamžiku dojde k výskytu únavového poškození a měřený signál začne na toto poškození reagovat.

Pro toto období je charakteristický rozvoj poškození a růst měřené diagnostikované veličiny. V tuto chvíli přichází na řadu analýza trendu. Úkolem této analýzy je odhadnout zbytkovou životnost měřeného uzlu. Limitním je dosažení havarijní meze diagnostikované veličiny. Po překročení této meze je již riziko poškození stroje příliš vysoké. Perioda sběru dat se v této fázi vanové křivky zkracuje a přizpůsobuje se vývoji poškození. Nová naměřená data pomáhají upřesnit vývoj trendu.

Analýza trendu se provádí na základě naměřených dat. K tomu je používána aproximace s využitím křivky prvního nebo druhého řádu (přímka nebo parabola). Analýza trendu je vlastně odhad zbytkové doby, po kterou je možné stroj ještě používat  do dosažení havarijní meze diagnostikované veličiny.

Při dosažení havarijní meze je nutné měřený uzel opravit nebo vyměnit. Po této obnově začne sledování vanové křivky znovu od začátku.

 

vytvořeno: srpen 2018


Návrat na seznam všech článků