FFT - časová váhová funkce

Časové váhové funkce použité v FFT analýze

Při použití frekvenční analýzy FFT je pro měřené signály nutné zvolit vhodnou časovou váhovou funkci. Z tohoto  důvodu je nutné se před prováděným měřením, neznámého signálu, přesvědčit o typu měřeného signálu. Toto provádíme automaticky po připojení snímače a aktivaci měřidla. Pohledem do "monitoru signálu". Důvodem nutnosti opravit časový signál, který vstupuje do FFT analýzy, je specifický požadavek na začátek a konec časového signálu vstupujícího do FFT analýzy. V případě harmonického signálu s obecnou frekvencí periody bude mít začátek a konec časového záznamu rozdílnou úroveň měřené veličiny. Tato neshoda způsobí chybnou interpretaci časového signálu algoritmem FFT a výsledkem bude rozdílná velikost amplitudy. Například pro harmonický signál je vhodné upravit časový signál tak, aby začátek a konec časového signálu měl shodnou velikost amplitudy.

Mezi základní časové váhové funkce lze zařadit tyto váhové funkce:

  • Rectangular
  • Hanning
  • Kaiser-Bessel
  • Flat-top
  • Exponential

Pro použití jednotlivých časových váhových funkcí existují jasná pravidla závislá na typu měřeného signálu (skoková změna, harmonický signál, kalibrační sinusový signál, doznívání soustavy). Váhovou funkci je nezbytné nastavit před vlastním měřením. Výchozí nastavení je většinou Hanning.

 

vytvořeno: září 2016


Návrat na seznam všech článků