Není kalibrace jako kalibrace

Kalibrační list od výrobce

 

 

Akreditovaná laboratoř značky

   

 

Provozní kalibrace

Co je vlastně kalibrace?

Kalibrace je podle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník) soubor úkonů, kterými se stanoví za specifikovaných podmínek vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím přístrojem nebo měřícím systémem nebo hodnotami reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony.

Kalibrace je metrologický úkon, který probíhá podle písemně daného postupu a jeho výsledkem je kalibrační protokol. Kalibrace se provádí v pravidelných lhůtách a její výsledky jsou uváděny spolu s nejistotou měření.

Kalibrace z výroby

Většina nově zakoupených snímačů obsahuje „kalibrační křivku“ popisující vlastnosti snímače v jeho pracovním rozsahu a jeho citlivost. Výrobce tuto výrobní kalibraci musí provádět a to z důvodu nutnosti popisu výstupní citlivosti snímače. Během tohoto procesu je také prověřena funkčnost nově vyrobeného snímače a z tohoto pohledu se jedná o prvek výstupní kontroly.

Tato výrobní kalibrace ale neobsahuje plnohodnotný kalibrační list podle požadavků akreditované kalibrace a rozhodně se tedy nejedná o akreditovanou kalibraci.

Kalibrace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 v akreditované kalibrační laboratoři

Tato kalibrace je prováděna v kalibračních laboratořích akreditovaných Českým institutem pro akreditaci o.p. dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti. Kalibrace je často prováděna v zákazníkem požadovaných frekvenčních a amplitudových rozsazích. Tento typ kalibrace poskytuje zákazníkovi právní a legislativní jistotu, že daná služba byla provedena v souladu s jeho požadavky, což je například požadavek automobilního průmyslu.

Výsledkem kalibrace je kalibrační protokol obsahující mimo jiné název a adresu kalibrační laboratoře, číslo osvědčení o akreditaci, adresu zákazníka (uživatele), podmínky kalibrace, identifikaci postupu či metody kalibrace, výsledky měření, nejistotu měření, jména a podpisy oprávněných osob, doklad o návaznosti výsledků kalibrace. Může obsahovat i reálně naměřené hodnoty, například vibrací v požadovaném frekvenčním a amplitudovém rozsahu. Z těchto měření je vypočtena výsledná citlivost snímače, odchylka od referenční hodnoty a je stanovena nejistota měření.

Tuto kalibraci si uživatel zajišťuje v definovaném časovém intervalu u akreditované kalibrační laboratoře. Výsledek kalibrace popisuje dané schopnosti snímače vzhledem k jeho stáří a běžnému opotřebení. Uživatel má po provedené kalibraci jistotu, že hodnoty z měření tímto snímačem odpovídají realitě. Kalibrací je zajištěna jednotnost a správnost měření, což vyžaduje zákon č. 505/1990 Sb. O metrologii.

Provozní kalibrace (justace)

Před měřením je nutné provést takzvanou provozní kalibraci (justaci). Takto provozní kalibrace je velmi důležitá, protože prověří celý měřící řetězec v tom stavu a zapojení, jak bude použit pro vlastní měření. Význam této provozní kalibrace spočívá v tom, že připojíme kalibrovaný etalon (kalibrátor) na snímač a porovnáváme hodnotu etalonu s hodnotou indikovanou měřícím řetězcem.

Po zjištění odchylky provedeme příslušné korekce. Provozní kalibrace bývá v měřidlech automatizovaná. Toto řešení není zcela ideální, neboť etalony často reprezentují pouze jednu hodnotu.

Za spolupráci na příspěvku děkuji Ing. Tomáši Vojtěchovi ze společnosti SVMTech s.r.o.

 

vytvořeno: listopad 2016


Návrat na seznam všech článků