Řešení pro kontrolní místa

Pro výrobní linky a kontrolní místa dodáváme komplexní řešení na řízení testů a testování produktů především na hluk a vibrace. Naše řešení zahrnuje detailně zpracovaný projekt samotného způsobu testování, včetně rozpočtu a nákladů spojených s provozem a ověřováním dodané měřicí techniky. Zkušební místo jsme schopni kompletně realizovat jak po stránce dodávky hardware, software, služeb souvisejících s implementací do okolních technologií a zajištění případné kalibrace dodávané techniky. Možnost automaticky provádět opakovaná měření a testování výrobků na hlučnost a vibrace lze realizovat několika způsoby, které se liší mírou nutného zapojení obsluhy kontrolního místa. 

Požadavek na hlukové a vibrační testy

Požadavky na stále tišší stroje vedou dodavatele jejich součástí a komponent k definování limitů pro hluk a vibrace při jejich testování, které bývá často součástí výstupní kontroly odhalující kvalitu montáže a možné výrobní odchylky. Příslušný limit je nutné nejprve definovat nebo jej zjistit ze stávající vyhovující produkce.

Samotná limitní hodnota může mít formu maximální, efektivní, střední nebo jiné vypočtené hodnoty pro hluk nebo vibrace. Limitní hodnota by měla být definována pro danou funkci výrobku, při které je prováděna samotná zkouška při výstupní kontrole.

Limitní hodnoty a průběh požadovaného testu je nezbytné se zákazníkem dohodnout a přizpůsobit způsoby měření a hodnocení hluku a vibrací jeho požadavkům. Toto je nezbytná část návrhu automatizace výstupní kontroly hluku a vibrací, z jejichž závěrů lze navrhnout vhodnou měřicí metodu, použitou frekvenční analýzu, techniku včetně použitých snímačů, jejich umístění a polohu vzhledem k testovanému objektu. 

Limit hluku pro kontrolu výroby
Automatizace mměření hluku a aplikace MS Excel

Možnosti řešení testování výrobků

Pro zcela ruční automatizace opakovaných měření, která jsou prováděna přímo operátorem, můžeme využít propojení kancelářských programů přímo s měřicí aplikací. Automatizace prováděných měření, včetně vyhodnocení, ovládání měřidla a nezbytných kontrol výsledků je možné provádět přímo v tabulkovém editoru, do kterého jsou dynamicky vkládána měřená data.

V případě automatizovaných řešení je nutné výrobní linku nebo kontrolní místo vybavit vhodným stanovištěm, které zajistí dostatečné uchycení testovaného výrobku, minimalizuje ovlivnění měření z okolí a umožní opakované provádění testů. Toto stanoviště jsme schopni kompletně realizovat nebo upravit stávající místo prováděných zkoušek.

Všechna níže uvedená řešení poskytují samozřejmé ukládání všech dat do podnikových SQL databází, export měřených dat do souborů UFF nebo WAV, automatickou tvorbu protokolů včetně jejich tisku nebo uložení přímo do PDF. Samozřejmé je i propojení s ostatními technologiemi a částmi výrobních linek.

Plně automatizované řešení pro výrobní linky

Na řešení pro výrobní linky je kladen důraz na kvalitu provedeného měření s minimalizací negativního ovlivnění z okolí, rychlost prováděné zkoušky, minimálního nároku na činnost obsluhy (bez obsluhy) a způsobu komunikace s okolní technologií výrobní linky.

Testovaný výrobek na hlučnost nebo vibrace je identifikován a měřen přímo na výrobní lince bez nutného zásahu obsluhy výrobní linky. Po měření bývají automaticky uložena naměřená data a je signalizován stav vyhodnocení naměřených dat OK nebo NOK.

Tento typ zkoušky nevyžaduje ani vlastní stavový monitor a často jej sdílí s jiným měřicím nebo řídicím systémem linky. Možný je přístup k programu přes sdílenou plochu v síti LAN. Systém měření může obsahovat i kontrolu, zda je daný testovaný výrobek během testu v činnosti, nejčastěji realizovaný minimální požadovanou hodnotou hluku nebo vibrací pro uznání provedení zkoušky.

Automatizovaná kontrola výroby
Automatizovaná kontrola výroby s obsluhou

Řešení pro kontrolní místo s obsluhou

V případě kontrolního místa na výrobní lince s obsluhou je možné využít obsluhu k dohledu nad prováděným testem vibrací nebo hluku. Vibrace nebo zvuk jsou měřeny automaticky, ale přítomnost obsluhy je v těchto případech většinou z důvodu umístění složitějšího měřeného objektu, ke kterému je nutné ručně připojit nezbytné technologie (vzduch, palivo, konektory, chladící médium...). Obsluha po umístění měřeného výrobku do přípravku zajistí správnou identifikaci měřeného kusu například výrobního čísla a s využitím dotykové obrazovky zahájí zkoušku.

Tato zkouška může být podmíněna splněním provozních a výkonových parametrů. V případě nutné vizuální kontroly je možné, aby skutečné zahájení bylo potvrzeno operátorem. V průběhu měření jsou vyhodnocovány měřené parametry a identifikovány možné závady aplikováním metod technické diagnostiky.

Během všech fází může být zkouška automaticky přerušena po překročení jakéhokoliv měřeného parametru nebo po příslušné době nečinnosti.  Obsluha může průběh zkoušky okamžitě ukončit kdykoliv. Tyto typy zkoušky bývají velmi komplexní s požadavkem rychlého provedení vlastního testu. Vlastní měření tak může trvat desítky sekund nebo také jen zlomek sekundy. Výsledky měření bývají ukládány po provedení každé zkoušky bez ohledu na její přerušení nebo výsledek.

Řešení pro kontrolní místo s přehledem o měření

Na kontrolním místě je možné provádět i typ měření zvuku a vibrací spojený s plnou kontrolou průběhu měření, s detailním sledováním měřené veličiny, využití multispekter pro záznam měřených hodnot v průběhu testu a prováděných frekvenčních analýz.

Tento typ kontroly, například hlučnosti výrobků, vyžaduje více proškolenou obsluhu, ale poskytuje dokonalou zpětnou vazbu na rušivé hluky vzniklé testováním výrobku nejčastěji v tiché komoře. Pokud je nutná přítomnost obsluhy během testování v tiché komoře, je vhodné, aby existovala možnost přerušení zkoušky z důvodu vzniku nežádoucího hluku z jiného zdroje než z testovaného výrobku.

Tento typ zkoušek je prováděn na kontrolním místě s ručním řízením a prováděním testu, ale je možné i automatické provádění zkoušky. Ruční řízení zkoušky často umožňuje i test, při kterém obsluha sleduje testovaný výrobek i z jiného důvodu než z hlediska hlučnosti, například z důvodu elektrické, mechanické funkčnosti a z hlediska pocitového ovládání funkčních tlačítek.

Po dokončeném testu může být automaticky vytvořen protokol o provedené zkoušce, uložen ve formátu PDF spolu s naměřenými daty nebo vypočteny statistické parametry z naměřených dat pro globální vývoj hodnocených parametrů výrobku včetně Sound Quality parametrů jako jsou hlasitost, ostrost nebo specifická hlasitost. 

Automatizace měření hluku na kontrolním místě s předhledem o vlastním měření
Hodnocení vytížení testovacího pracoviště

Možnost využití uložených dat

V dnešní době převažuje požadavek ukládání měřených dat do podnikových databází. Důvodů pro tento způsob ukládání dat může být více. Jedná se o centralizovaný způsob ukládání dat, která bývají pravidelně zálohována s možností vnitropodnikového přístupu nebo s možností přístupu prostřednictvím VPN.

Odpovědný manažer tak může přímo na jednání, o zpřísnění limitů měřené veličiny, nahlédnout na uložená data a zjistit reálnost tohoto požadavku ještě v průběhu jednání s klientem.

Další možností je kontrola prováděných měření vedoucími pracovníky výroby. Systém kontroly tak může z dříve uložených dat vyhledat jednotlivé události jako jsou: přihlášení uživatele, start měření, opakované měření, uložení hodnot a další. Tato data je možné graficky zobrazit pro jednotlivé uživatele nebo pracovní místa a směny. Tímto způsobem je možné mít snadný přehled o vytížení zkušebního pracoviště, o požadovaných činnostech na kontrolním místě a o jejich skutečném provedení. Způsobů využití naměřených a takto uložených dat je samozřejmě více.