Snižování hluku - ukázka řešení

Požadavky na splnění příslušných hygienických limitů lze docílit provozováním strojů v dobrém technickém stavu, zajištěním vhodného rozmístění strojů v průmyslových halách a eliminováním provozu zbytečně hlučných strojů. I přes dodržení těchto zásad je mnohdy nutné provést návrhy vhodných akustických úprav a zajistit tak splnění požadovaných hlukových limitů. Námi prováděné studie umožňují popsat šíření hluku v interiérech i exteriérech. Mezi uvažované zdroje hluku lze zařadit všechny průmyslové zdroje a hluk z dopravy. Máme zpracovány jedinečné postupy pro identifikaci konkrétního zdroje hluku ze skupiny zdrojů. Pro konkrétní místo výpočtu jsme schopni vyjádřit vliv daného zdroje hluku a příčinu jeho vzniku.  

IZOFONIK uvod 

Požadavky na snížení hluku

Častým požadavkem je návrh a realizace účinného řešení pro splnění daných hygienických limitů. S tímto požadavkem se lze setkat v průmyslových interiérech v podobě limitu na dané pracovní místo, kde je většinou vyžadováno splnění hygienického limitu 85 dB(A) pro osmihodinovou pracovní dobu. V průmyslových prostorech je také častým požadavkem snížení akustické expozice vybraných pracovníků, kteří během pracovní směny střídají své pracovní pozice.

Při řešení hluku v exteriérech je častým požadavkem splnění hygienických limitů pro hluk u blízké obytné zástavby. V těchto studiích může být uvažovaným hlukem provoz z průmyslového interiéru, zdroje hluku na fasádě nebo střeše výrobní haly, samostatné zdroje hluku v exteriéru nebo i hluk způsobený dopravou (automobilovou, železniční, lodní i leteckou).

Naší specializací jsou studie popisující jednotlivé zdroje a příčiny jejich nadměrné hlukové emise, šíření hluku v průmyslovém interiéru až na fasádu objektu, šíření hluku z fasády objektu do blízkého exteriéru a posouzení hluku v požadovaných bodech například chráněného venkovního prostoru stavby. V těchto bodech je možné přesné určení vlivu hluku z daného jednoho konkrétního zdroje v průmyslovém interiéru a příčinu jeho vzniku.

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás. 

 

Výhody našeho řešení

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti měření hluku, akustických výpočtů a návrhů protihlukových opatření, mají naše služby především následující výhody:

  • Velmi krátké dodací termíny
  • Studie jsou vhodné jak pro hluk z průmyslu, tak i pro hluk z dopravy
  • Identifikace největších zdrojů hluku a příčin vzniku daného hluku
  • Komplexnost řešení od interiéru přes exteriér a realizaci protihlukových úprav
  • Návrhy realizovatelných protihlukových úprav
  • Akceptování návrhů řešení od zákazníka a jejich optimalizace
  • Možnost snížení hlukové emise přímo na zdroji hluku bez nutnosti dalších protihlukových úprav
  • Možnost splnění hlukových limitů zavedením organizačních opatření

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás. 


Měření zvuku a vibrací, identifikace zdrojů hluku

Návrh vhodných protihlukových úprav a splnění požadovaného hlukového limitu je zcela zásadním požadavkem, kterému je nutné podřídit celý postup řešení. Snažíme se i o snížení hlučnosti velmi hlučných provozů při uvažovaném výsledném hlukovém limitu 35 dB pro chráněný venkovní prostor blízkých staveb (noční situace s výskytem tónových složek).

Prvním krokem je proto velmi přesná identifikace dominantních zdrojů hluku a popis ostatních zdrojů hluku na celkovou situaci v řešeném území. Pro identifikaci dominantních zdrojů hluku používáme jedinečné postupy, které umožňují identifikovat daný zdroj hluku i z několika shodných zařízení, která mohou být v provozu i během samotného měření (možnost odstávky daného zařízení je někdy z technologických důvodů nemožná).

Máme připraveny i praktické a efektivní postupy na zjištění hlučnosti jednotlivých strojů v průmyslových interiérech. Zjištění přesných hodnot o akustickém výkonu jednotlivých uvažovaných zdrojů hluku je klíčových faktorem pro vytvoření příslušného matematického modelu. V průběhu měření je prováděna i kontrola stability zdrojů hluku například s použitím multispekter.

Při zjišťování akustických parametrů zdrojů hluku v exteriérech provádíme akustická měření v několika výškových rovinách nejčastěji od 3m do 8m.  To nám dává lepší pohled na celkovou akustickou situaci v řešené části prostoru a umožňuje lépe odhadnout vliv jednotlivých zdrojů hluku na jednotlivá místa měření.

Velmi často je úvodní měření hluku doplněno o měření vibrací, neboť všechny akustické jevy vznikají na jednotlivých strojích nejprve jako vibrace. Měření vibrací během úvodního měření je mnohdy klíčovým prvkem pro určení hlavních příčin nadměrné akustické emise strojů. 

Měření hluku pro návrh protihlukových opatření

Ukázkové spektrum zvuku

Ukázkové multispektrum zvuku

Hluk v exteriéru stávající stav

Simulace současného stavu

Před vytvořením vhodných matematických modelů, které mají za cíl věrně popsat šíření hluku od zdrojů k posuzovaným místům, je nutné určit takzvané řešené území. Tato oblast je území, pro které budou provedeny akustické výpočty. Řešené území zahrnuje na straně jedné prostor s definovanými zdroji hluku, často včetně průmyslového interiéru a část exteriéru definovanými zdroji hluku ve venkovním prostoru. Řešené území končí posuzovanými body například u obytné zástavby.

V tomto území budou vizualizovány předpokládané hladiny akustického tlaku v definovaných rovinách. Pro definované body bude možné zobrazit vliv jednotlivých zdrojů hluku a sledovat účinnost navržených protihlukových omezení. Aby bylo zadání řešeného území přesné, používáme automatizované zadání terénu, silnic a staveb v řešeném území z digitálních map. To je důležité zejména pro tvorbu rozsáhlejších území, které může obsahovat i celé obce s desítkami či stovkami domů.

Na základě naměřených hodnot hladin akustického tlaku, dodaných plánů a výkresů jsou postupně po etapách vytvářeny modely pro výpočty hluku v průmyslovém interiéru a v exteriéru. Jednotlivé fáze vytvářených modelů jsou upravovány tak, aby výsledky matematických simulací odpovídaly realitě.

Po dokončení tvorby matematických modelů máme k dispozici model interiéru a model exteriéru, který umožňuje zobrazení předpokládaných zdrojů hluku v dané rovině a výpočty hluku v definovaných bodech. Na základě těchto modelů je možné predikovat vliv protihlukových opatření na rozložení hluku v řešené oblasti.

Varianty řešení situace v interiéru

Všechny akustické výpočty v interiérech řešíme s využitím našeho programu IZOFONIK. Program umožňuje velmi snadno zadat daný průmyslový interiér například s použitím plánů vložených do podkladu interiéru. Program IZOFONIK umožňuje řešení hluku v celkových hladinách nebo v oktávových pásmech. Zdroje hluku v řešeném interiéru lze zadávat i hladinami akustického tlaku v dané vzdálenosti od samotného zdroje. 

Vlastní vytvoření interiéru v programu IZOFONIK je velmi snadné a k předpokládanému rozložení hladin hluku se lze dopracovat v několika jednoduchých krocích. Po vytvoření interiéru a ověření rozložených předpokládaných hladin hluku můžeme začít provádět návrhy vhodných protihlukových úprav.

Tyto návrhy lze zahrnout do několika samostatných skupin. První skupinu návrhů tvoří zásahy do samotného zdroje hluku, které snižující jeho hlučnost. Tyto návrhy jsou z ekonomického hlediska zcela nejvýhodnější. V mnoha případech je však nelze realizovat (na daném stroji nelze provádět žádné úpravy, vibrace a hluk stroje jsou jeho pracovní činností například vibrační lis).

Následující skupiny návrhů zahrnují úpravy blízkého pole zdroje zvuku, změny akustických parametrů řešeného prostředí nebo zakrytování daných zdrojů hluku nebo skupin zdrojů. Mezi vhodné návrhy lze zařadit i organizační návrhy nebo návrhy na změny rozmístění strojů.

 

Úpravy v interiéru - snížení hluku IZOFONIK

 

Původní hluk v řešené oblasti exteriér a interiér

Rozložení hluku po navržených úpravách v řešené oblasti exteriér a interiér

 

Řešení situace v exteriéru

Většinu akustických výpočtů v exteriérech provádíme s využitím programu Hluk+ profi. Řešení v exteriéru je ale možné provést i s použitím jiného výpočetního programu. Program Hluk+ preferujeme z důvodu snadného vytvoření řešeného prostoru pro zdroje z průmyslu doplněné možností výpočtu hluku z dopravy. Samozřejmě v exteriéru lze kompletně řešit i úlohy spojené výhradně s hlukem z dopravy.

Vytvoření modelu exteriéru je relativně snadné a u používaných výpočetních programů je usnadňují možnosti automatického vložení zadávaného území z existujících digitálních map. Do vytvořeného modelu prostoru je nutné zadat identifikované zdroje hluku a určit jejich akustické parametry. Po vytvoření exteriéru a ověření rozložených předpokládaných hladin hluku je možné začít provádět návrhy cílených protihlukových úprav. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat úlohám snižování hluku s naměřenou tónovou složkou hluku. Pro tyto případy jsou nutné speciální simulace na dané frekvenci.

I návrhy protihlukových úprav v exteriéru můžeme zahrnout do několika samostatných skupin. První skupinu návrhů tvoří zásahy u samotných zdrojů hluku, které mají za cíl snížit jeho akustickou emisi. Toto je velice účinné řešení, které je výhodné i z ekonomického hlediska.

Další skupiny návrhů protihlukových úprav tvoří změny akustických parametrů v blízkém poli dominantních zdrojů hluku a opravy prostředí. I v exteriéru jsme schopni navrhnout vhodná protihluková opatření organizačního typu nebo přemístění významných zdrojů hluku. Častým opatřením je regulace dopravy, respektive vymezení vhodné příjezdové trasy pro eliminaci hluku z dopravy.

Realizace protihlukových úprav

Námi navrhované protihlukové úpravy mají za cíl snížit hlukovou zátěž v celém řešeném území, ale zejména zajistit splnění hlukových limitů v požadovaných bodech. Při jejich návrhu respektujeme přání a požadavky zákazníků (technologické, bezpečnostní, ale i vzhledové požadavky). Důležitý je ale i návrh řešení, který lze realizovat s minimálními náklady. Tento krok zahrnuje vhodné typy konstrukcí, použitelné koncepce protihlukových úprav a použitelné a dostupné materiály na daná řešení.

Realizaci některých protihlukových opatření jsme schopni sami realizovat. V případě ostatních protihlukových úprav je v našich možnostech doporučit služby specializovaných firem pro daný typ protihlukové úpravy (například protihlukové zdi u silnic, akustické designové prvky do interiérů a podobně).

Pro maximální účinnost komplikovaných řešení lze doporučit ověření efektivity jednotlivých již realizovaných kroků. Důležitým krokem našeho řešení je ověření celkové účinnosti celého realizovaného řešení. Takto získané výsledky nám pomohou zpřesnit metody získávání dat a práce při tvorbě matematického modelu. Toto ověření přináší i výhodu pro zákazníka v podobě budoucí simulace při případné změně nebo rozšíření výroby.

Vizofonik zobrazení hluku v průmyslovém interiéru

 

Zobrazení hluku v exteriéru po návrhu protihlukových úprav

 

Více informací o programu IZOFONIK nebo vizualizacích hluku a vibrací.