Použití sondy intenzity

Sonda intenzity je vnímána jako dvoukanálová sonda umožňující snadné měření akustické intenzity. Měření akustické intenzity je založeno na použití dvojice mikrofonů, a proto lze mezi výsledky zařadit i akustický tlak. Sondu intenzity lze využít na řadu aplikací. Mezi ty významnější patří například tyto úlohy:

  • měření akustické intenzity
  • výpočet akustického výkonu
  • lokalizace zdroje hluku
  • akustické mapování
  • hodnocení kvality akustického pole
  • měření pro výpočet akustické pohltivosti
  • měření pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti

Měření akustické intenzity je základní funkcí kterou očekáváme od sondy intenzity. Akustická intenzita je vektor a tak nám dává informaci o směru toku akustické energie. Akustická intenzita je také podkladem pro řadu dalších akustických parametrů a veličin.

Akustická intenzita je z principu nejlepším podkladem pro výpočet akustického výkonu. Akustický výkon je definován jako součin akustické intenzity a měřené plochy. Pro výpočet akustického výkonu, který prochází danou plochou lze použít několik základnách postupů. Tyto postupy vycházejí z průměrné hodnoty akustické intenzity v celé ploše, nebo z dílčích intenzit v jednotlivých elementech měřené plochy. 

Sondu akustické intenzity lze snadno použít pro lokalizaci zdroje hluku. Tato lokalizace, identifikace směru, je založena na jednoduchém principu. Pokud akustický signál nejprve dopadne na první mikrofon, je akustická intenzita kladná. Pokud akustický signál nejprve dopadne na druhý mikrofon, je akustická intenzita záporná. Při natočení sondy kolmo ke zdroji zvuku bude akustický signál ze zdroje dopadat současně na první i druhý mikrofon. Výsledkem bude minimální hodnota akustické intenzity. Touto metodou lze lokalizovat zdroj hluku na dané frekvenci. Software sondy intenzity tuto vlastnost využívá pro takzvaný akustický kompas. 

Naměřené hladiny akustické intenzity jsou nejlepším podkladem pro mapování akustických veličin. Důvodem je to, že akustická intenzita je vektor a tento vektor nám poskytuje věrohodné informace o toku akustické energie měřenou plochou. Akustická intenzita je zobrazením skutečného šíření akustické energie.

Ve volném poli lze obecně uvažovat, že hladiny akustického tlaku, akustické rychlosti a akustické intenzity jsou si rovny. Z rozdílu hladiny akustického tlaku a akustické intenzity lze vyjádřit kvalitu akustického pole.

Pro měření akustické pohltivosti lze použít jednu z metod, která využívá akustickou intenzitu. V dozvukové místnosti se zdrojem zvuku je nutné, v blízkosti měřeného vzorku, změřit průměrné hladiny intenzity zvuku a akustického tlaku. Rozdíl těchto hladin je podkladem pro výpočet akustické pohltivosti měřeného materiálu.

Pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti stavební konstrukce je nutné stanovit intenzitu zvuku ve vysílací místnosti dopadající na měřenou stěnu. V přijímací místnosti je potom nutné změřit intenzitu zvuku, který je posuzovanou stěnou vyzařován. Naměřené hodnoty akustických intenzit lze použít pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti posuzované stavební příčky.

Sonda intenzity
 

vytvořeno: listopad 2018


Návrat na seznam všech článků